Nou Reglament d'Instal·lacions contra incendis

Nou Reglament d'Instal·lacions contra incendis
Otros
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
BOE 139 de 12 de juny de 2017
Actualització per evolució, tant de la tècnica com del marc normatiu, d'aquest Reglament de seguretat industrial, que ha fet necessari, establir les condicions que han de reunir els equips i sistemes que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis per aconseguir que el seu funcionament, en cas d'incendi, sigui eficaç.
Comprèn:
Primera part: Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis
Segona: tres annexes amb les disposicions tècniques.
Annex I: Exigències relatives al disseny i instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis
Annex II: El manteniment mínim dels mateixos
Annex III: Els mitjans humans mínims amb què hauran de comptar les empreses instal·ladores i mantenidores d'instal·lacions de protecció contra incendis.
Entrada en vigor 12/12/2017
deroga:
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis
Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia, de 16 d'abril de 1998, sobre normes de procediment i desenvolupament del Reial decret.
Aquests canvis no afecten el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, ni al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març.

Logo brand

.   .