Empreses

Node Image
Especialitats tècniques

Els professionals de sp|activa, que formen part de l’àrea tècnica del servei, realitzen a l’empresa del client tot el conjunt d’activitats tècniques requerides per a la prevenció de riscos laborals en les 3 especialitats tècniques definides en la normativa.

 

Activitats tècniques comunes a les 3 especialitats
 • PLA DE PREVENCIÓ
  Elaboració i implantació del Pla de prevenció de riscos laborals.
  Document de gestió i organització de l’activitat preventiva. Contempla tos els aspectes a tenir en compte en la prevenció de riscos laborals de l’empresa.
   
 • AVALUACIÓ DE RISCOS
  Anàlisi per a la identificació i AVALUACIÓ DE RISCOS.
   
 • MESURES PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
  Proposta de les mesures de prevenció/protecció de caràcter tècnic, incidint en els equips i mètodes de treball utilitzats amb l’objectiu d’eliminar, minimitzar i controlar els riscos.
   
 • PLANIFICACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS PREVENTIVES
  Planificació de les activitats preventives, que determina, d’acord amb la valoració de riscos obtinguda en l’avaluació, les prioritats de l’aplicació de les mesures correctores.
   
 • FORMACIÓ/INFORMACIÓ
  Formació i informació sobre els riscos del lloc de treball.
   
 • INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS
  Investigació d’accidents
  Quan a l’empresa es produeix un accident de caràcter greu o mortal, sp|activa s’ocuparà de la investigació del mateix. Per la resta d’accidents, es donaran eines i formació als responsables de l’empresa per a que ho puguin fer ells mateixos.
   
 • PROCEDIMENTS I INSTRUCCIONS DE TREBALL
  Elaboració de procediments i instruccions de treball.
  sp|activa dóna suport a l’empresa en la elaboració de procediments o instruccions de treball, o a integrar els aspectes de prevenció a aquests documents en cas que ja existeixin.
   
 • INFORMES DE SENYALITZACIÓ
  Realització d’informes d’adequació de senyalització de seguretat.
  Actuació específica dirigida a la revisió de l’adequació de la senyalització al centre de treball tenint en compte l'establert en el RD 485/97.
   
 • VALORACIÓ IMPLANTACIÓ PLA DE PREVENCIÓ
  Valoració de la implantació del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
  Periòdicament es realitza un informe de seguiment del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, analitzant, entre altres coses, la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema
  general de gestió de l’empresa.
   
 • MANUAL COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS
  Elaboració del Manual per a la Coordinació d’activitats empresarials (RD 171/2004).
  Informació sobre els riscos, mesures de prevenció i mesures d’emergència que es lliura a les empreses concurrents que vagin a treballar al centre de treball de l’empresa. En ell s’inclou la informació referent als riscos existents al centre de treball que puguin afectar a les activitats concurrents, les mesures preventives a aplicar i les normes d’actuació en cas d’emergència.
   
 • ASSISTÈNCIA A REUNIONS CSS
  Assistència a reunions del Comitè de Seguretat i Salut.
  En els casos que es requereixi, per alguna de les parts, el suport tècnic en temes tractats en reunions de Comitè de Seguretat i Salut, el tècnic o la tècnica de sp|activa podrà assistir a la reunió, amb veu però sense vot, d’acord amb el que preveu la reglamentació. Aquesta assistència pot ser en totes les reunions en cas que es pacti aquest servei.
   
 • ASSESSORAMENT IMPLANTACIÓ OHSAS 18001
  Assessorament en implantació OHSAS 18001.
  Les empreses que, per a millorar la seva organització, decideixen implantar un sistema de gestió que compleixi amb els requisits de la norma OHSAS 18001 poden tenir amb sp|activa un suport en tot el procés, amb l’avantatge de donar-li el realisme adequat en relació a les necessitats pròpies de l’empresa.
  Si l’empresa ja el té implantat, sp|activa podrà donar el corresponent suport en la revisió de documents, adaptació de procediments, seguiment de contingut de registres i col·laborar en les seves auditories.
   
 • MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS PREVENTIVES
  Elaboració de la Memòria anual de les activitats preventives realitzades per sp|activa a l’empresa.

   
Especialitat Seguretat en el treball
 • MESURES D’EMERGÈNCIA
  Elaboració i implantació del Document de mesures d’emergència.
   
 • PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
  Elaboració i implantació de Plans d’Autoprotecció.
  Les empreses que tenen centres, establiments o dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència, han d’elaborar un Pla d’Autoprotecció amb uns condicionants específics.
  sp|activa disposa de personal qualificat per a poder realitzar-los en els diversos àmbits que estableix la reglamentació, tant sigui nacional com autonòmica.
   
 • ESTUDIS D’ADEQUACIÓ EQUIPS DE TREBALL
  Elaboració d’estudis d’adequació d’equips de treball d’acord al RD 1215/97.
  Els equips de treball (màquines, instruments, aparells, instal·lacions) que es posin a disposició dels treballadors i treballadores, han de ser adequats al treball que hagin de realitzar i han de garantir la seguretat i preservar la seva  salut durant el seu ús.
  sp|activa pot fer la revisió de les condicions de risc i la proposta de les mesures correctores necessàries dels seus equips de treball.
   
 • DOCUMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA EXPLOSIONS
  Elaboració del document de protecció contra explosions (ATEX).
  Si a l’empresa es donen les condicions que permeten la presència de mescles en aire de gasos, vapors o pols combustibles, cal que es faci un document de protecció contra explosions que recull les condicions i organització per a tenir sota control aquest risc i, fins hi tot, les necessitats de coordinació amb altres empreses que poguessin treballar a la mateixa zona.
   
 • PLANS DE SEGURETAT I SALUT
  Realització de Plans de Seguretat i Salut.
  Si la seva empresa ha d’elaborar un Pla de seguretat i Salut per a les obres, pot comptar amb sp|activa ja que tenim una àmplia experiència en la seva realització i amb l’adequació a la previsió d’execució real per part del contractista. Aquest document no només serveix per a complir l’obligació legal, sinó que aporta la pauta d’actuació preventiva per a la empresa.
   
 • VISITES D’OBRA
  Visites a obres.
  La realització de visites a obres per a fer seguiment de l’aplicació de les mesures preventives necessàries i detectar altres riscos no adequadament tractats és d’elevada utilitat preventiva. A les obres, degut a la variabilitat en l’execució, les mesures de prevenció previstes i les aplicables han de ser dinàmiques i adaptatives.

   
Especialitat Higiene Industrial
 • IDENTIFICACIÓ D’AGENTS CONTAMINANTS
  Identificació dels agents contaminants
   
 • ESTUDIS ESPECÍFICS DE CONTAMINANTS FÍSICS
  Realització d’estudis específics per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a agents físics: soroll, vibracions, estrès tèrmic, camps electromagnètics, il·luminació
  Avaluació en les diferents àrees i llocs de treball de l’empresa, emissió del corresponent informe amb els nivells detectats, adequació a les exigències segons normativa vigent i proposta de mesures correctores.
   
 • ESTUDIS ESPECÍFICS DE CONTAMINANTS QUÍMICS
  Elaboració d’estudis específics per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a agents químics.
  Avaluació en els diferents llocs de treball exposats al risc, emissió del corresponent informe amb els nivells detectats, adequació a les exigències segons normativa vigent i proposta de mesures correctores.
   
 • ESTUDIS ESPECÍFICS DE CONTAMINANTS BIOLÒGICS
  Elaboració d’estudis específics per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a agents biològics.
  Avaluació en els diferents llocs de treball exposats al risc, emissió del corresponent informe amb els nivells detectats, adequació a les exigències segons normativa vigent i proposta de mesures correctores.

   
Especialitat Ergonomia i Psicosociologia aplicada
 • IDENTIFICACIÓ DE RISCOS ERGONÒMICS
  Identificació, mitjançant tècniques d’observació o mesurament dels riscos derivats de les condicions de l’entorn físic de treball (temperatura, humitat, qualitat de l’aire interior, il·luminació, etc.) o de les tasques que es desenvolupen (treball amb PVD, manipulació manual de càrregues, moviments repetitius, etc.).
   
 • ESTUDIS ESPECÍFICS DE RISCOS ERGONÒMICS
  Realització d’estudis específics per l’avaluació dels riscos ergonòmics: manipulació de càrregues, tasques amb moviments repetitius, tasques amb postures forçades, confort tèrmic, etc.
  Avaluació dels diferents llocs de treball exposats al risc, emissió del corresponent informe i proposta de mesures correctores.
   
 • IDENTIFICACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS
  Identificació, amb la utilització de diferents tècniques, dels riscos psicosocials, els quals incideixen en el desenvolupament dels treballs i afecten a la salut dels treballadors i treballadores (càrregues mentals, continguts de treball, etc.).
   
 • ESTUDIS ESPECÍFICS DE RISCOS PSICOSOCIALS
  Realització d’estudis específics per l’avaluació dels riscos psicosocials.
  Inclou la programació i planificació de l’avaluació, la definició dels objectius, l’elecció de la metodologia, tècniques i eines, la recollida d’informació, l’elaboració de l’informe i l’adopció de les propostes preventives i/o de millora.
  També realització d’estudis de casos específics de treballadors afectats per riscos psicosocials.
Especialitat mèdica
 • Medicina del treball (Vigilància de la salut)
  La vigilància de la salut engloba una sèrie d’activitats, referides tant a individus com a col·lectius i els seus objectius són la identificació de problemes de salut i l’avaluació d’intervencions preventives en els llocs de treball.

  La vigilància a la salut que li ofereix sp|activa es caracteritza per ser: 
 1. Individual i col·lectiva.
  Amb la finalitat de prevenir i detectar no sol danys individuals, sinó també col·lectius, amb el tractament epidemiològic de les dades obtingudes.
   
 2. Garantida per l’empresari i restringint l’abast de la mateixa als riscos inherents al treball.
   
 3. Específica en funció dels riscos laborals identificats.
   
 4. Voluntària pel treballador/a excepte que existeixi alguna de les següents circumstancies:
  • L’existència d’una disposició legal en relació a la protecció de riscos específics i activitat d’especial perillositat.
  • Que els reconeixements siguin indispensables per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors/res.
  • Que l’estat de salut del treballador/a pugui constituir un perill per a ell mateix o per a tercers.
    
 5. Confidencial donat que l’accés a la informació mèdica derivada de la vigilància de la salut de cada treballador/a es restringirà únicament a la seva persona, als serveis mèdics responsables de la seva salut i a la autoritat sanitària.
   
 6. Ètica amb l’objectiu d’assegurar una pràctica professional coherent amb els principis del respecte a la intimitat, a la dignitat i la no discriminació laboral per motius de salut.
   
 7. Prolongada en el temps, quan sigui pertinent, més enllà de la finalització de la relació laboral, ocupant-se el Sistema Nacional de salut dels reconeixements post ocupacionals.
   
 8. Contingut ajustat a les característiques definides a la normativa aplicable. Per als riscs que no hagin estat objecte de reglamentació específica, la Llei de Prevenció de riscos laborals  no especifica ni defineix les mesures o instruments de vigilància de la salut, però sí estableix una preferència per aquelles que causin les menors molèsties al treballador/a, encomanant a la Administració Sanitària l’establiment de les pautes i protocols d’actuació en aquesta matèria.

 

Activitats mèdiques

A sp|activa ens encarreguem de la vigilància de la salut del conjunt de treballadors i treballadores d’acord amb el risc inherent del lloc de treball, amb criteris epidemiològics, per tal d’investigar i analitzar les possibles relacions entre l’exposició als riscos professionals i els perjudicis per a la salut i proposar les mesures preventives adequades.
Per a això efectuem tota una sèrie d’activitats:

 • PLANIFICACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS
  Programació anual d’activitats.
  Elaboració d’un document que preveu les actuacions a fer relatives a la vigilància de la salut durant l’any en curs, en la que es pot adjuntar la descripció dels protocols mèdics d’actuació (protocols mèdics a aplicar segons avaluació de riscos del lloc de treball) i proves que es realitzen en funció de cada lloc de treball.
   
 • RECONEIXEMENTS MÈDICS
  Avaluació de la salut dels treballadors i les treballadores mitjançant RECONEIXEMENTS MÈDICS en funció dels riscos específics del seu lloc de treball:
Reconocimientos médicos iniciales de salud.
 • Reconeixements mèdics inicials de salut.
   

  Després de la contractació i abans de la incorporació al treball.

  Per a la realització del reconeixement mèdic s’utilitza un protocol inicial de salut i s’hi inclouen els protocols mèdics específics corresponents a l’activitat del personal, basats en l’avaluació de riscos.
   

  El reconeixement mèdic inclou:

  • Història Clínica. Anamnesi.
  • Exploració física bàsica (inspecció general, auscultació cardiorespiratòria, exploració abdominal).
  • Exploració física específica per risc. En funció de l’agent de risc laboral poden realitzar-se:
   • Otorinolaringològica
   • Dermatològica
   • Cardiorespiratòria
   • Cardiovascular
   • Abdominal
   • Musculoesquelètica
   • Òculo-visual
   • Neurològica
   • Vascular
  • Exploració instrumental bàsica
   • Biometria pes/talla
   • Índex de massa corporal
   • Tensió arterial (TAS-TAD)
   • Control de visió (agudesa visual prop-lluny, cromatòpsia)
   • Otoscòpia
   • Electrocardiograma
  • Exploració instrumental específica per risc. En funció de l’agent de risc laboral poden realitzar-se:
   • Control de visió (estereopsis, astigmatisme)
   • Audiometria tonal liminal
   • Espirometria basal
   • Rinoscòpia
  • Exploracions analítiques:
   • Exploració Analítica: Anamnesis dirigida a determinar patologies hemàtiques i bioquímiques.
   • Analítica bàsica
    • Sang: Hemograma complet (recompte i fórmula) i bioquímica bàsica (glucosa, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol, triglicèrids, creatinina, àcid úric, GOT, GPT  i GGT).
    • Orina: leucòcits, nitrits, hematies, urobilinogen, proteïnes, pH, densitat, cossos cetònics, bilirubina, glucosa i sediment d’orina.
      
 • Reconeixements mèdics periòdics de salut.
  D’acord amb la periodicitat determinada en l’examen de salut inicial, segons els riscos del lloc de treball.
  Per treballar amb determinats productes o en determinades condicions regulades per una legislació específica que així ho exigeixi, la periodicitat no té perquè ajustar-se a intervals regulars; cada cas es determina als protocols específics, tenint en compte també la història natural de la malaltia i de les condicions d’exposició.
   
 • Reconeixements mèdics després d’una absència prolongada.
  Quan l’empresa ens comunica que el treballador/a ha estat absent del seu lloc de treball per motius de salut per un període de temps llarg.
   
 • Reconeixements mèdics per canvi de riscos o de lloc de treball.
  Quan l’empresa ens comunica que el treballador/a ha estat canviat del seu lloc de treball o bé les condicions o els riscos del seu lloc de treball habitual han tingut variacions que ho facin necessari.
   
 • Reconeixements mèdics especials (personal especialment sensible, menors, treballadores embarassades i en període de lactància, personal amb discapacitats).
  Personal especialment sensible és el que per les seves característiques personals presenta major vulnerabilitat en front a un o varis riscos.

Logo brand

.   .