Personal autònom

Node Image
Presentació

Els professionals de sp|activa realitzen per al personal autònom tot el conjunt d’activitats que pot requerir per a la prevenció de riscos laborals.

 • Anàlisi per a la identificació i AVALUACIÓ DE RISCOS.
 • Proposta de les mesures de prevenció/protecció de caràcter tècnic, incidint en els equips i mètodes de treball utilitzats amb l’objectiu d’eliminar, minimitzar i controlar els riscos.
 • Planificació de les activitats preventives, que determina d’acord amb la valoració de riscos obtinguda en l’avaluació, les prioritats de l’aplicació de les mesures correctores.
 • FORMACIÓ i informació sobre els riscos del lloc de treball.
 • Elaboració i implantació del Document de mesures d’emergència.
 • RECONEIXEMENT MÈDIC en funció dels riscos específics del seu lloc de treball:

Per a la realització del reconeixement mèdic s’utilitza un protocol inicial de salut i s’hi inclouen els protocols mèdics específics corresponents a l’activitat de la persona autònoma, basats en l’avaluació de riscos.
 

El reconeixement mèdic inclou:

 • Història Clínica. Anamnesi.
 • Exploració física bàsica (inspecció general, auscultació cardiorespiratòria, exploració abdominal).
 • Exploració física específica per risc. En funció de l’agent de risc laboral poden realitzar-se:
  • Otorinolaringològica
  • Dermatològica
  • Cardiorespiratòria
  • Cardiovascular
  • Abdominal
  • Musculoesquelètica
  • Òculo-visual
  • Neurològica
  • Vascular
 • Exploració instrumental bàsica
  • Biometria pes/talla
  • Índex de massa corporal
  • Tensió arterial (TAS-TAD)
  • Control de visió (agudesa visual prop-lluny, cromatòpsia)
  • Otoscòpia
  • Electrocardiograma
 • Exploració instrumental específica per risc. En funció de l’agent de risc laboral poden realitzar-se:
  • Control de visió (estereopsis, astigmatisme)
  • Audiometria tonal liminal
  • Espirometria basal
  • Rinoscòpia
 • Exploracions analítiques:
  • Exploració Analítica: Anamnesis dirigida a determinar patologies hemàtiques i bioquímiques.
  • Analítica bàsica
   • Sang: Hemograma complet (recompte i fórmula) i bioquímica bàsica (glucosa, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol, triglicèrids, creatinina, àcid úric, GOT, GPT  i GGT).
   • Orina: leucòcits, nitrits, hematies, urobilinogen, proteïnes, pH, densitat, cossos cetònics, bilirubina, glucosa i sediment d’orina.
     

El personal autònom rebrà els resultats, un cop realitzat el reconeixement mèdic corresponent, en els següents documents:

 • Informe mèdic laboral personalitzat incloent-hi les recomanacions d’acord amb els resultats.
 • Informe d’aptitud laboral.
Sóc AUTÒNOM/A, com m'afecta la Llei de Prevenció de Riscos Laborals?

1.- És vostè treballador autònom i té treballadors empleats?
En aquest cas, és vostè empresari a tots els efectes, i li són d'aplicació tots els requisits establerts en la normativa bàsica i de desenvolupament de Prevenció de Riscos Laborals.

2.- És vostè treballador autònom, i no té treballadors contractats, però comparteix centre de treball amb altres entitats o organismes, o és subcontractat per una altra empresa per a realitzar una activitat?
En aquest cas, vostè ha de complir els requisits de coordinació d'activitats empresarials, que estableix l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, així com el RD 171/2004, pel qual es desenvolupa el citat article.
Per a això, haurà d'informar sobre els riscos associats a l'activitat que vostè desenvoluparà, i al mateix temps, ha de rebre informació sobre els riscos derivats de l'activitat de la resta d'empreses concurrents al centre de treball, o de l'empresa que el contracta.
També serà necessari intercanviar la informació relativa a les actuacions a adoptar en situacions d'emergència. En conseqüència, vostè ha de tenir almenys una avaluació de riscos i un document de mesures d’emergència.

3.- És vostè autònom, no té treballadors contractats, ni comparteix centre de treball amb cap altra empresa, ni realitza treballs com subcontracta d'altres empreses?
En aquest cas, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals no l'afecta.

Logo brand

.   .