SEGURETAT I PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS VERTICALS I TREBALLS EN ALÇADA

1. RD 2177/2004 disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura
2. Equips de protecció individual, sistemes anticaigudes
3. Cordes, nusos i connectors
4. Les normes sobre la cura, manteniment i verificació segura de l'equip de treball
5. Planificació i seguretat en els treballs verticals:
- Riscos i factors de risc
- Sistemes de treballs en les TTV 's
- Maniobres bàsiques de l'ascens i descens per línia de suspensió
- Sistema de suspensió amb elevador-descendent automaniobrable
- Tècniques de treballs verticals
- Tècniques d'evacuació i
6. Planificació i seguretat en els sistemes de treball en alçada
- Escales manuals
- Torres d'accés i torres de treball mòbil
- Plataformes suspeses de nivell variable
- Plataformes de treball sobre masteler
- Escales fixes
- Treballs en cobertes i teulades
7. Tipologia de línies de Vida provisionals:
- Horitzontals
- Verticals
- Punt fix
8. Tipologia d'ancoratges segons la -UNE EN 795
- A1 Ancoratges projectats per ser fixats sobre superfícies horitzontals, verticals i inclinades.
- A2 Ancoratges per a ser fixats sobre teulades inclinades.
- B Dispositius d'ancoratge provisionals transportables.
- C Dispositius d'ancoratge equipats amb línies d'ancoratge flexibles horitzontals.
- D Dispositius d'ancoratge equipats amb guies.
- I Dispositius d'ancoratge de pes muerto.
9. Muntatge d'ancoratges:
- Expansius
- Químics
10.- Sistemes de seguretat en condicions meteorològiques que puguin afectar la seguretat dels treballadors.
11. Tècniques segures de manipulació de càrregues en alçada

PRÀCTICA
 
1.- Inspecció inicial dels epi 'si utilització segura
2.- Revisió de l'entorn de treball i pla de treball
- Definició de dispositius i ubicació
3.- Accessos mitjançant sistemes de seguretat
4.- Simulació de situacions de risc
5.- Punts d'ancoratge
- Instal·lació de diferents punts d'ancoratge.
- Instal·lació de línies de vida provisional.
6.- Tècniques segures de manipulació de càrregues en alçada
7.- Exercicis específics pràctica dirigida en treballs verticals
8.- Exercicis de pràctica dirigida en treballs en alçada
9.- Sistemes de rescat i evacuació

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres