SEGURETAT EN L'ÚS D' APILADORS ELÈCTRICS

1.- Normativa de referència:

-Drets i obligacions.

-Requeriments de l'operari.

2.- Definició de l'equip i dels treballs:

-Classificació transpaletes, apiladors i altres equips similars.

3.- Identificació de riscos i mesures preventives:

-Accessos a l'equip i a vehicles de càrrega.

-Instrumentació i comandaments.

-Operacions de càrrega i descàrrega.

-Normes de circulació.

-Distàncies de seguretat.

-Regles de càrrega i estabilitat.

-Elements de protecció. -Senyalització.

-Actuació en cas de bolcada, equip operador a bord.

4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables.

5.- Normes de manteniment i verificació.

6.- Ajust de treball i interferència d'activitats.

7.- Equips de protecció individual.

8.- Sistemes de magatzematge.

PRÀCTICA 1.- Presa de contacte i preparació de l'equip de treball.

2.- Maneig segur de l'equip:

-Comprovacions i estabilitat de l'equip.

-Moviments: càrrega/buit, treballs amb perills especials.

3.- Maniobres segures.

4.- Simulació de situacions de risc.

5.- Emergències - PAS. Formació realitzada segons els criteris definits al RD 1215/97

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres