OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DEL METALL

1. Definició dels treballs   

- Tipus d'equips. Tronzadora, talladora de taula, radial, guillotina, polidora, martells pneumàtics, etc.   

- Procediment de treball

2. Tècniques preventives específiques   

- Identificació de riscos   

- Avaluació de riscos del lloc (genèrica).   

- Mitjans auxiliars, equips i eines.   

- Útils de la maquinària o l'equip de treball.

- Aspectes Ergonòmics.

- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment)

- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment)

- Connexions elèctriques o mecàniques.

- Ventilació del lloc de treball. Soroll.

- Senyalització.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres