XIMP (Xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses)

XIMP (Xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses)
Altres
XIMP (Xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses)
 
Els vehicles i conjunts de vehicles de qualsevol MMA o MMC, en règim de transport de mercaderies perilloses ADR que han de portar panells taronja de senyalització de perill reglamentaris, de conformitat amb el que disposa l'article 5 del Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera; l'Acord internacional sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR), i les millors condicions de circulació a la xarxa viària, han de circular pels itineraris obligatoris que configuren la xarxa XIMP (Xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses), descrita a l'annex C, apartat 1. No obstant això, en funció de l'origen i el destí es defineixen en la Resolució indicada al final d’aquest article (a l'annex C, apartat 2) unes rutes concretes, les quals no són aptes per a itineraris de pas, en trànsit o de llarg recorregut, com a excepcions al criteri general.
 
L'abandonament o apropament a la XIMP es podrà admetre, a més de per la càrrega o descàrrega en l'origen o destí de la mercaderia perillosa per les vies idònies, també si els desplaçaments tenen com a origen o destí la base logística del transportista, l'accés al lloc de descans preceptiu, la reparació i manteniment del vehicle, o bé per accedir o abandonar un rentador de cisternes oficial o un aparcament especialment habilitat, tot plegat sempre que es compleixin els requisits de seguretat establerts en l'ADR i es pugui acreditar documentalment.
 
Els itineraris idonis per a la circulació dels vehicles destinats al transport de mercaderies perilloses amb panel taronja reglamentari per vies diferents de la XIMP són els que tinguin menys afectació sobre la població fixa o la itinerant sobre les vies. Cal optar sempre per les autopistes, autovies o vies desdoblades, seguint aquest ordre de prioritat, amb l'objectiu de garantir que el recorregut per les vies de calçada única amb doble sentit de circulació sigui el menor possible. Sempre s'han d'utilitzar inexcusablement les circumval·lacions, variants o rondes exteriors a les poblacions i només es pot entrar als nuclis urbans per fer-hi les operacions imprescindibles de càrrega i descàrrega, a més dels supòsits ja esmentats. Les parades per a càrrega i descàrrega degudament documentades suposen sempre un nou itinerari.
 
Mitjançant el web del Servei Català de Trànsit, transit.gencat.cat, es pot obtenir un itinerari idoni, vinculant i anònim, amb una caducitat d'un mes. Aquesta consulta de l'itinerari idoni no és obligatòria però sí recomanable, ja que en la resposta es tenen en compte tots els aspectes esmentats de forma objectiva. Els efectes de la consulta seran vinculants pel que fa únicament a la xarxa interurbana de Catalunya, de manera que els itineraris urbans inclosos en la resposta són orientatius i, per tant, s'han de confirmar davant l'autoritat local de trànsit corresponent. I tampoc no seran vinculants per a trajectes transfronterers al marge dels punts de pas XIMP establerts en la Resolució indicada al final d’aquest article amb els seus criteris d'aplicació. En cas que la consulta sigui una ruta concreta definida a l'annex C, apartat 2), de la Resolució indicada al final d’aquest article de manera expressa, tampoc no será aplicable ni prevaldrà la consulta realitzada al web de l'SCT.
 
La circulació dels vehicles que transporten mercaderies perilloses portant el panell taronja reglamentari per l'ADR ha de respectar la senyalització vertical existent a les vies.
 
Tanmateix, en els casos en què concorrin les excepcions de l'annex D.1 o altres que calgui tenir en compte en els termes del punt 2.2 de la Resolució indicada al final d’aquest article, caldrà entendre que aquestes excepcions complementen la senyalització vertical fixa. Igualment s'entendrà així per al cas que sigui una ruta concreta d'acord amb la descripció i contingut de l'annex C i pels supòsits admesos descrits en aquest punt sobre abandonament o apropament a la XIMP, sempre que sigui un itinerari idoni d'acord amb l'apartat anterior. En cap cas es podrà circular per túnels restringits al pas de mercaderies perilloses d'acord amb la seva senyalització vertical d'accés.
 
 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
RESOLUCIÓ INT/2989/2016, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2017.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7278 - 2.1.2017
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?docum...

Logo brand

.   .