sp|activa amb la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017

sp|activa amb la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017
Patrocinissp|activa
Patrocinador de la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017
Millor clima laboral, reducció de l'absentisme i major compromís per part dels treballadors són alguns dels beneficis que tenen aquelles empreses que incentiven la pràctica de l'esport entre els seu personal. I és que #esportsprevenció.
sp|activa, patrocinador de la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017
Per ajudar a fomentar la salut en el lloc del treball a través de l'esport, entre els dies 21 i 25 de març, sortejarem 10 inscripcions a la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017 entre tots els qui visitin la nostra pàgina de Facebook i:
Facin un "like" a la nostra publicació original.
I escriguin un comentari, a la nostra publicació original, indicant amb qui correran la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017 i quin recorregut volen fer.

 

 

Bases del Sorteig
EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
L’empresa Prevenactiva, SLU, en endavant sp|activa, amb domicili a C. Salvador Espriu, 28 de Tarragona i NIF B43887629, organitza amb fins promocionals el sorteig (en endavant “el Sorteig”), a dur a terme a través d’Internet.
 
DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
El Sorteig s’iniciarà el dia 21/03/2017 i finalitzarà el dia 25/03/2017.
 
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL SORTEIG
Els requisits de participació seran els següents:
Els participants podran inscriure’s una sola vegada.
Només hi podran participar els usuaris que disposin de Facebook.
La mecànica del Sorteig consisteix en:
Es farà una publicació d’aquesta noticia a la nostra pàgina de Facebook i per participar al sorteig s’haurà de:
Afegir un comentari a la publicació original indicant amb qui correràs la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017 i quin recorregut es vol fer.
I fer un “like” a la publicació original.

A primera hora del dia 27/03/17 es sortejaran 10 inscripcions entre tots els usuaris que compleixin els requisits, i es publicarà a la pàgina de Facebook de sp|activa.
 

CONDICIONS DEL SORTEIG I PREMIS
S’escolliran 10 guanyadors/es i 10 suplents de manera aleatòria.
Els/Les guanyadors/es obtindran com a premi una inscripció gratuïta a la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017, al circuit escollit.
Els noms dels/de les  guanyadors/es es publicaran el dilluns 27 de març a la nostra pàgina de Facebook i sp|activa es posarà en contacte amb els/les guanyadors/es.
 
DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si hi ha evidències de que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les bases, o les dades proporcionades per a participar no siguin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del Sorteig perdent tot el dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest Sorteig.
 
PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en el Sorteig, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat dels altres participants.
 
EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS
El Sorteig no està patrocinat, avalat, administrat ni associat de cap manera a Facebook per tant els Participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Conforme amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 11 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al seu Reglament de desenvolupament, cada participant amb l’acceptació d’aquestes bases legals dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals siguin incorporades en un fitxer, del qual som responsables, i utilitzat per a remetre-li Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per mitjans de comunicació electrònica.
L’informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant escrit dirigit a sp|activa a l’adreça:
PREVENACTIVA, SLU
C/Abat Escarré, 17 baixos local 6
43204 Reus
 
CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menystingui els drets dels participants en el Sorteig.
 
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Logo brand

.   .