No s’ha de donar l'esquena a la presència de cancerigenos en el treball

No s’ha de donar l'esquena a la presència de cancerigenos en el treball
Altres
A la Unió Europea s’estima que el càncer és la primera causa de mortalitat laboral.
La prevenció en front als cancerígens en l’entorn laboral va dirigida a evitar que determinats agents externs a l’organisme puguin generar o potenciar un creixement desordenat de les cèl·lules, és a dir, un càncer. També existeixen els mutàgens, que són agents capaços d’induir a que es produeixin mutacions en el material genètic de les cèl·lules germinals (ADN) transmissibles als descendents o d’augmentar-ne la freqüència.
 
A la Unió Europea s’estima que el càncer és la primera causa de mortalitat laboral. A Catalunya es calcula que té una incidència de 44.000 nous casos diagnosticats anuals, dels que sobre un 8% tindrien un origen laboral, amb el que continua essent un problema de salut laboral gens menyspreable.
 
Hi ha reglamentació en aquest camp, com el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, que va tenint modificacions per actualitzar dades, i en concret a finals de 2020 va tenir la última modificació en la que reduïa més els valors límit de la pols de fustes dures, compostos de Crom VI, fibres ceràmiques refractàries, pols respirable de sílice cristal·lina, entre d’altres.
En aquesta reglamentació es tracten les categories (Reglament (CE) nº 1272/2008):
• Categoria 1A; se sap que és un carcinogen per a l'home, sobre la base de l'existència de proves en humans,
• Categoria 1B; se suposa que és un carcinogen per a l'home, sobre la base de l'existència de proves en animals.
 
També hi ha reglamentació específica com la que estableix disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant (RD 396/2006) o en vers a les radiacions ionitzants (RD 783/2001).
 
A nivell mundial s’està investigant per a millorar la situació en front als cancerígens, a nivell europeu hi ha el TNO holandès que gestiona el Roadmap on carcinogens, que partir del 2021, el full de ruta sobre els agents cancerígens començarà a executar dotze desafiaments per obtenir un nou impacte, tot això per evitar que els nostres treballadors s’exposin a agents cancerígens.
 
Pilar 1: Crear consciència
Un primer pas en la prevenció del càncer laboral és sensibilitzar sobre els riscos causats per substàncies cancerígenes a la comunitat interessada. La consciència es basa fortament en dades fiables. El canvi de comportament és un repte, per tant, també ens centrem en l’educació dels futurs empresaris i empleats sobre riscos, protecció obligatòria i solucions.
 
Pilar 2: Proporcionar ajuda
La substitució de substàncies cancerígenes és el primer pas important per evitar els riscos causats per agents cancerígens. Els nous productes i les noves tecnologies donen suport a això, però les empreses necessiten orientació per prendre decisions i implementar mesures adequades de reducció de riscos. L'execució també depèn del suport financer per instal·lar directament solucions tècniques o per reduir els cicles d'inversió.
 
Pilar 3: Mobilitzar les parts interessades
Moltes organitzacions participen en la prevenció de l'exposició a agents causants del càncer. El full de ruta vol buscar cooperació i mobilitzar aquelles parts interessades importants si cal. Les organitzacions intersindustrials i sectorials juguen un paper important per als seus membres en la sensibilització, en l’assistència a les empreses i en el desenvolupament d’orientacions pràctiques específique). Els òrgans de control han d’avaluar el compliment i els treballadors han de ser conscients dels riscos i ajustar el seu comportament en conseqüència.
 
Pilar 4: Orientar-se a la innovació
Cal orientar les innovacions per satisfer les demandes del lloc de treball. Per donar suport a les estratègies de substitució, les innovacions materials (per substituir un carcinogen) i els desenvolupaments tecnològics (per promoure la manipulació i l’ús segurs) han d’adaptar-se a les condicions dels llocs de treball i ser segures pel disseny. Un altre important projecte a emprendre és una millor comprensió de com i on es generen agents cancerígens generats per processos i trobar solucions pràctiques.
Més informació es pot trobar a: Enllaç
Recordem que les millores en la prevenció sempre van a ampliar els exigències “mínimes” legals, que en relació a aquest tema, ús d'agents cancerígens, l'empresari ha d'aplicar totes les mesures necessàries següents:
a) Limitar les quantitats de l'agent cancerigen o mutagen en el lloc de treball.
b) Dissenyar els processos de treball i les mesures tècniques amb l'objecte d'evitar o reduir al mínim la formació d'agents cancerígens.
c) Limitar als el menor nombre possible els treballadors exposats o que puguin estar-ho.
d) Evacuar els agents cancerígens en origen, mitjançant extracció localitzada o, quan això no sigui tècnicament possible, per ventilació general, en condicions que no suposin un risc per a la salut pública i el medi ambient.
e) Utilitzar els mètodes de mesura més adequats, en particular per a una detecció immediata d'exposicions anormals degudes a imprevistos o accidents.
f) Aplicar els procediments i mètodes de treball més adequats.
g) Adoptar mesures de protecció col·lectiva o, quan l'exposició no pugui evitar-se per altres mitjans, mesures individuals de protecció.
h) Adoptar mesures higièniques, en particular la neteja regular de sòls, parets i altres superfícies.
i) Delimitar les zones de risc, establint una senyalització de seguretat i salut adequada, que inclogui la prohibició de fumar en aquestes zones, i permetre l'accés a les mateixes només a el personal que hagi operar en elles, excloent als treballadors especialment sensibles a aquests riscos.
j) Vetllar perquè tots els recipients, envasos i instal·lacions que continguin agents cancerígens estiguin etiquetats de manera clara i llegible i col·locar senyals de perill clarament visibles, de conformitat tot això amb la normativa vigent en la matèria.
k) Instal·lar dispositius d'alerta per als casos d'emergència que puguin ocasionar exposicions anormalment altes.
l) Disposar de mitjans que permetin l'emmagatzematge, manipulació i transport segurs dels agents cancerígens, així com per a la recollida, emmagatzematge i eliminació de residus, en particular mitjançant la utilització de recipients hermètics etiquetats de manera clara, inequívoca i llegible, i col·locar senyals de perill clarament visibles, de conformitat tot això amb la normativa vigent en la matèria.
També hi ha campanyes a nivell internacional, com la del CODI EUROPEU CONTRA EL CÀNCER
12 maneres de reduir el risc de càncer
El Codi Europeu contra el Càncer se centra en mesures que cada ciutadà pot prendre per contribuir a prevenir el càncer (Podeu veure el codi al següent enllaç)
Enllaç
Nota: Està molt difosa la idea de que el càncer només prové d’exposició a determinats agents químics, però cal tenir en compte que també pot derivar d’exposició a agents físics i/o agents biològics.

Logo brand

.   .