NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_OPERARIS TREBALLS SOLDADURA I OXITALL_CONVENI METALL

1.- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.

- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.

- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

2.- Riscos generals i la seva prevenció.

- Riscos lligats a les condicions de seguretat.

- Riscos lligats al medi ambient del treball.

- La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.

- Plans d'emergència i evacuació.

- El control de la salut dels treballadors.

3.- Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa: OPERARIS TREBALLS SOLDADURA I OXITALL

Riscos de caigudes d'objectes pesats. Risc de cops contra objectes. Risc d'incendi. Riscos de cremades. Riscos per inhalació de fums i gasos procedents de la soldadura. Riscos d'explosió en la soldadura oxiacetilènica i cort per gas. Riscos en pell i ulls per exposició a la radiació. Estrès tèrmic. Riscos en atmòsferes explosives. Riscos de contactes elèctrics. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Manteniment de l'equip de soldadura.

4.- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el  treball.

- Organització del treball preventiu: "rutines bàsiques".

- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

5.- Primers auxilis.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres