NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_ACTIVITATS CNAE 24_CONVENI METALL

1.- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.

- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.

- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

2.- Riscos generals i la seva prevenció.

- Riscos lligats a les condicions de seguretat.

- Riscos lligats al medi ambient del treball.

- La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.

- Plans d'emergència i evacuació.

- El control de la salut dels treballadors.

3.- Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa: ACTIVITATS CNAE 24 Fabricació producció i transformació del ferro, l'acer i els metalls sense ferro i primera transformació.

Caigudes al mateix nivell. Riscos de caigudes d'objectes pesats. Risc de cops contra objectes. Riscos per projecció de partícules o objectes. Riscos derivats de l'ús de substàncies perilloses i productes químics: Inhalació o ingestió de vapors, gasos, fums, i substàncies químiques perilloses. Riscos d'explosió. Riscos d'estrès tèrmic. Regs de cremades. Riscos d'incendis. Regs de radiacions. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Soroll. Caigudes diferent nivell. Abrasió de les mans.

4.- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el  treball.

- Organització del treball preventiu: "rutines bàsiques".

- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

5.- Primers auxilis.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres