NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. SECTOR INDUSTRIA DEL METALL

1.- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 

- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. 

- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals.       

- Altres patologies derivades del treball.       

- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

2.- Riscos generals i la seva prevenció.      

- Riscos lligats a les condicions de seguretat.      

- Riscos lligats al medi ambient del treball.      

- La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.      

- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.

- Plans d'emergència i evacuació.

- El control de la salut dels treballadors.

3.- Riscos específics i la seva prevenció en el sector.

4.- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

- Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.

- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

5.- Primers auxilis.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres