INSTAL.LAC. REPARACIONS, MUNTATGE, ESTRUCTURES METÀL.LIQUES, SERRALLERIA I CARP. MET_CONVENI METALL (RECICLATGE)

1.- Definició dels treballs: Depenent del lloc de treball, es podran definir els següents treballs :

- Treballs mecànics, ferroviaris, instal·lacions d'edificis, els referits a instal·lacions de telecomunicacions, a instal·lacions de gas i aigua, així com altres més específics relatius a instal·lacions i manteniment urbà, muntatge i desmuntatge de bastides industrials i muntatge d'aïllament industrial .

2.-. Tècniques preventives específiques :

- Identificació de riscos

- Avaluació de riscos del lloc ( genèrica )

- Mitjans auxiliars ( plataformes elevadores , bastides , escales de mà, màquines de tir, de fre, d'empalmar , politges, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d'absència de tensió ) .

-   Equips de treball i eines : riscos i mesures preventives . 

-   Treballs en alçada . 

-   Treballs en proximitat elèctrica . 

-   Espais confinats .

-   Manipulació manual de càrregues . 

-   Mitjans de protecció col·lectiva ( col·locació , usos i obligacions i manteniment ) .

-   Mitjans de protecció individual ( col·locació , usos i obligacions i manteniment ) . 

-   Materials i productes ( etiquetatge , fitxes de dades de seguretat , frases R i S , ... ) . 

-   Senyalització . 

-   Connexions elèctriques o mecàniques .

-   Manteniment i verificació , manual del fabricant , característiques dels principals elements ,     dispositius de seguretat, documentació i sistemes d'elevació.

 

Conveni Col·lectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els  Serveis del Sector del Metall

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres