FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DE LES ÀREES DE PRODUCCIÓ I/O MANTENIMENT. FORMACIÓ D'OFICIS –OPERADORS DE PUENTE-GRUA

1. Part comuna o troncal.

1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.

- Regs i mesures preventives*

- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.

- Emmagatzematge i apilament de materials.

- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

- Ordre i neteja.

- Senyalització. Trànsit pel centre de treball. 1.2 Interferències entre activitats.

- Activitats simultànies o successives. 1.3 Drets i obligacions.

- Marc normatiu general i específic.

- Organització de la prevenció.

- Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.

- Participació, informació, consulta i propostes.

1.4 Seguretat viària.

1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.

- Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.

2.2 Tècniques preventives específiques.

- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. - Avaluació i informació específica de riscos.

- Riscos específics i mesures preventives.

- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.

- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines
Formació específica d'ofici. Operadors de pont grua elevadores

1.- Normativa de referència. Drets i obligacions

2.- Definició de l'equip i dels treballs: Classificació

3.- Components de l'equip i paraments,elements de seguretat

4.- Identificació de riscos i mesures específiques. - Riscos i factors de risc: caigudes, caiguda d'objectes, xocs,atrapaments, soroll, contactes elèctrics, sobreesforços i uns altres. Dispositius de seguretat. Normes d'utilització de l'equip

- Regles d'estabilitat

- Distàncies de seguretat

- Senyalització de seguretat i de maniobres

5.- Operacions especialment perilloses

7.- Normes de manteniment i verificació

8.- Entorn de treball i interferència d'activitats

9.- Equips de protecció individual

10.- Resolució de situacions de risc en el lloc de treball

PRÀCTICA

1.-Presa de contacte amb l'equip de treball

2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables

3.- Ús segur de l'equip: Comprovacions diàries i periòdiques. Estabilitat de l'equip. Moviments amb càrregues i en buit

4.- Treballs amb perills especials

5.- Maniobres segures

6.- Simulació de situacions de risc. Emergències-PAS

* Contingut formatiu per a operadors de pont-grua. Normes fonamentals d'ús dels ponts grua. Elements principals de seguretat al pont grua. Operacions especialment perilloses en el maneig de pont grua. Caigudes a diferent nivell. Caiguda per objectes per desplom o esfondraments. Caiguda d'objectes en manipulació. Caiguda objectes despresos. Xocs contra objectes immòbils i mòbils. Atrapament per o entre objectes. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Soroll. Sobreesforços. Risc de contacte elèctric.

II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres