FERRALLAT_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL (RECICLATGE)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS

- Ferralla armada en taller o en obra. Aplec.

- Armat i muntatge en forjats, murs, trinxeres, bigues, pilars, escales, rampes, etc.

2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES ..

- Identificació de riscos  

- Evaluaciónde riscos del lloc (genèrica)

- Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà, )

- Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.    

-  Manipulació manual de càrregues.  

- Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).

-  Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S, ..)

 

Conveni Colectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres