C4) OPERARIS EN TREBALLS DE SOLDADURA I OXITALL_CONVENI METALL (OFICI)

1. Part comuna o troncal.

1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.

- Riscos i mesures preventives.

- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.

- Emmagatzematge i apilament de materials.

- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

- Ordre i neteja.

- Senyalització. Trànsit pel centre de treball

1.2 Interferències entre activitats.

- Activitats simultànies o successives.

1.3 Drets i obligacions.

- Marc normatiu general i específic.

- Organització de la prevenció.

- Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.

- Participació, informació, consulta i propostes.

1.4 Seguretat viària.

1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.

- Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions

2. Part Específica

2.1. Definició dels treballs

-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball

2.2 Tècniques preventives específiques.

- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta.

- Avaluació i informació específica de riscos.

- Riscos específics i mesures preventives.*

- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.

- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips

Riscos de caigudes d'objectes pesats. Risc de cops contra objectes. Riscos d'incendi. Riscos de cremades. Riscos per inhalació de fums i gasos procedents de la soldadura. Riscos d'explosió en la soldadura oxiacetilènica i cort per gas. Riscos en pell i ulls per exposició a la radiació. Estrès tèrmic. Riscos en atmosferes explosives. Riscos de contactes elèctrics. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Manteniment de l'equip de soldadura. II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres