C32) TREBALLS SECTOR DEL METALL_RESPONSABILITATS EN DIFERENTS ÀREES PRODUCTIVES EN MATÈRIA DE PRL_CONVENI METALL (OFICI)

1. Part comuna o troncal.

1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.

- Regs i mesures preventives.

- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.

- Emmagatzematge i apilament de materials.

- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

- Ordre i neteja.

- Senyalització. Trànsit pel centre de treball.

1.2 Interferències entre activitats.

- Activitats simultànies o successives.

1.3 Drets i obligacions.

- Marc normatiu general i específic.

- Organització de la prevenció.

- Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.

- Participació, informació, consulta i propostes.

1.4 Seguretat viària.

1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.

- Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.

2 Part Específica

2.1. Definició dels treballs

-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball

2.2 Tècniques preventives específiques.

- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta.

- Avaluació i informació específica de riscos.

- Riscos específics i mesures preventives.*

- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.

- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips

*Caigudes al mateix nivell. Cops contra objectes o elements de la màquina-eina. Riscos per projecció de partícules o objectes. Atrapaments per i entre objectes. Riscos per contactes elèctrics i d'incendi. Riscos per manipulació de càrregues. Sorolls. Corts amb objectes afilats. Aixafament entre els útils.

II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres