OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DEL METALL

A. Definició dels treballs

- Tipus d'equips. Tronzadora, talladora de taula (fusta i material ceràmic), radial, guillotina, polidora, martells pneumàtics, etc.   

- Procediment de treball

B. Tècniques preventives específiques.  

- Aplicació Pla Seguretat i salut en l'ús de l'equip en concret. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.  

- Proteccions col·lectives i individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment)   

- Formació Específica de l'operador. Autorització d'ús.  

- Senyalització  

- Connexions Elèctriques i mecàniques.

C. Mitjans auxiliars, equips i eines.  

- Útils L'equip de treball.   

-Manteniment I verificacions.

D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.   

- Riscos i mesures preventives específiques.

- Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit pel mateix. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu. Trànsit per l'obra (rases, desnivells)

- Implantació en el lloc de treball (prevenció de caigudes de persones a diferent nivell, danys a tercers, etc.)

E. Interferències entre activitats.

- Activitats Simultànies o successives.

- Ventilació Del lloc de treball. Sorolls.

- Senyalització i trànsit.

F. Drets i Obligacions.

- Marc normatiu general i específic.

- Organització de la prevenció.

- Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.

- Participació, informació, consulta i propostes.

Conveni Col·llectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros