sp|activa, homologada per a fer cursos de la FLM

Quan: 22-03-2018
Categoria: Altres
LA FORMACIÓ DE PRL AL SECTOR DEL METALL
 
sp|activa, entitat homologada per la FML per a impartir la formació establerta al II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (en la construcció o fora de la construcció)
Contacti amb la delegació habitual de sp|activa, per a qualsevol necessitat que tingui.
 
L’origen de la nova formació regulada
 
L’any passat, el sector del metall, amb un conveni subscrit per la patronal i sindicats, va decidir establir uns criteris pel que fa a la formació en prevenció de riscos laborals dels treballadors/ores.
(BOE 145 de 19 de juny de 2017, II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal)
 
L'àmbit funcional del Sector del Metall comprèn a totes les empreses i treballadors/ores que realitzen la seva activitat, tant en processos de fabricació, elaboració o transformació, com en les de muntatge, reparació, conservació, manteniment, emmagatzematge o posada en funcionament d'equips i instal·lacions industrials, que es relacionin amb el Sector del Metall (Lampistes, serrallers, tallers d’automoció, reparació d'equips informàtics, treballs de mecànica, ...)
 
El conveni anterior ja tenia establerta la formació per als treballadors/ores que desenvolupessin la seva activitat en obres de construcció i la novetat de l’actual és que va establir-la per als treballadors/ores que no desenvolupen la seva activitat en obres de construcció.
 
Aquesta última formació està fixada en una duració de 6h per a personal directiu i d’oficines i, per al personal de producció i/o manteniment, s’ha establert en 20h, de les que 12h són de formació comuna i 8h d’específica en relació a l’ofici.
 
Tipus de formació específica
 
Actualment, estan previstos 32 tipus de formacions específiques per al personal de producció i/o manteniment, que inclouen activitats d’ofici, però també d’altres activitats que podrien considerar-se complementàries com, per exemple: conductors de carretons elevadors, operadors de pont-grua, de plataformes elevadores, conductors, ...
 
Si s’executen tasques corresponents a activitats o oficis que els continguts formatius no estan especificats en aquest Conveni, hauran de realitzar una formació en funció de les tasques que realitzen, prenent com a referència l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i les directrius que regula aquest conveni.
 
A més del citat, també regula Formació de treballadors amb funcions preventives de nivell bàsic, 50h.
 
Pla progressiu d’implantació 
 
El conveni té en consideració un termini d’implantació progressiu, de forma que regula que, com a mínim, s’haurà de procedir a la formació de 1/6 part de la plantilla cada semestre, a comptar des de l’1 d’octubre de 2017, pel que a data d’avui, ja hauria haver estat format aproximadament el 17% de la plantilla. Amb aquests blocs temporitzats, la plantilla completa ha d’estar formada, com a màxim, a final de setembre del 2020.
 
La continuïtat de l’activitat formativa
 
El conveni preveu que cal fer una formació de reciclatge, consistent en 4 hores de formació que seran impartides periòdicament cada 3 anys o quan el treballador hagi estat allunyat del sector almenys durant un any de manera continuada. En aquest últim supòsit la formació serà impartida amb caràcter previ a la seva incorporació.
 
Supervisió de la formació
 
El control de la formació l’exerceix la FMF (Fundació del Metall per a la Formació, la Qualificació i l'Ocupació), que és qui homologa als centres de formació (tant al personal formador com les instal·lacions o la metodologia formativa) i qui ha de portar el registre de totes les activitats formatives que es fan, com a un sistema per a garantir-ne les qualitats mínimes.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres