Seguretat a la recàrrega de vehicles elèctrics

Quan: 01-08-2022
Categoria: Altres

La seguretat a edificis s'adapta a les necessitats de recàrrega de vehicles elèctrics

Tant el sector de l'edificació com la mobilitat constitueixen àmbits estratègics per a la descarbonització general de l'economia i això fa necessari impulsar la innovació, la sostenibilitat i l'eficiència energètica en aquests sectors, per això el marc normatiu ha de donar suport a aquest entorn i contribuir a la gestió i flexibilitat energètica, a l'ús d'energies d'origen renovable i a la millora de la qualitat de l'aire.

En el marc normatiu esmentat, el Codi tècnic de l'edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves instal·lacions i en els documents bàsics que conté s'especifiquen i, si escau, la quantificació de les exigències bàsiques mitjançant la fixació de nivells objectius o valors límit de la prestació o altres paràmetres.

Pel que fa a la recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments dels edificis, com a part que contribueix en el sistema per a reduir el consum d'energia i les emissions del parc automobilístic, s'introdueix al Codi Tècnic de l'Edificació una nova exigència bàsica d'estalvi d'energia relativa a les dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics que es desenvolupa a la nova Secció HE 6 «Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics» del Document Bàsic DB-HE d'«Estalvi d'Energia». La modificació estableix les dotacions mínimes d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics per a edificis.

Per tal de completar la regulació de les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, ja es va legislar al seu moment amb el Reial Decret 1053/2014, pel qual es va aprovar una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb fins especials . Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002.

En la gestió dels edificis, les instal·lacions de recàrrega de vehicles passen ja a ser un altre punt més de gestió quant a la seguretat quan s'instal·len i, per descomptat, també per mantenir les condicions de seguretat durant el seu ús.

La seguretat, per tant, en aquest cas i molts altres, és una àrea s'adapta a les necessitats que van sorgint i que és imprescindible perquè els usuaris, tant en entorns laborals com fora, tinguin els nivells de seguretat i salut que necessiten.
____
Reial decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres