Renovat l'espai Pimes del web de l'INSST

Renovat l'espai Pimes del web de l'INSST
Altres
Les Pimes tenen un paper fonamental en el creixement econòmic, la innovació i la integració social tant en l'àmbit nacional com europeu.
Tots a l'empresa tenen responsabilitats en prevenció de riscos laborals (PRL). No obstant això, l'empresari és el màxim garant que l'activitat laboral a l'empresa es desenvolupi en condicions de seguretat i salut. Això comporta el desenvolupament d'una sèrie d'actuacions preventives claus. La prevenció de riscos laborals ha d'estar organitzada i sistematitzada, a l'igual que qualsevol altre aspecte de l'activitat empresarial.
Assumir i liderar la gestió de l'activitat empresarial incorporant els aspectes preventius evitarà accidents de treball, malalties professionals, danys i pèrdues materials derivats d'errors o imprevistos.
Els comportaments segurs i saludables dels treballadors depenen en gran mesura de l'interès mostrat pels directius i comandaments en el compliment del que reglamenta i que els treballs es realitzin adequadament. Això repercuteix ineludiblement en la qualitat dels productes i processos, en la innovació i aportació d'idees de millora i, finalment, en l'eficiència i productivitat, factors d'excel·lència i de competitivitat.
Totes les empreses, independentment de la seva mida, tenen l'obligació de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors.
Entre aquestes obligacions es troben:
Organitzar la prevenció.
Comptar amb els treballadors.
Actuar davant els riscos.
Formar i informar els treballadors.
Avançar-se als riscos.
Tenir cura de la salut dels treballadors.
Investigar els danys per evitar la seva repetició.
Preveure l'actuació davant d'emergències.
Verificar que s'estan fent les coses bé.
Gestionar eficaçment la prevenció i documentar només el necessari.
En tots els casos és necessària la implicació de l'empresari en l'acció preventiva i la participació de tot el personal, el principal actiu de tota organització.
https://www.insst.es/materias/transversales/pymes

Logo brand

.   .