Reglamentació que han de complir els emmagatzematges de productes fitosanitaris

Reglamentació que han de complir els emmagatzematges de productes fitosanitaris
Altres
Amb l'objectiu de garantir un alt grau de protecció de la salut humana, animal i del medi ambient
Els productes fitosanitaris són barreges químiques que contenen una o diverses substàncies actives i altres ingredients, l'objectiu dels quals és protegir els vegetals i els seus productes d'organismes nocius. Aquests productes contribueixen a augmentar els rendiments a l'agricultura i ajuden a assegurar una bona qualitat en els aliments.
Els productes fitosanitaris també són, en general, substàncies o barreges considerades perilloses en l'àmbit d'aplicació del CLP [CLP és l'abreviatura de l'expressió anglesa Classification, Labelling and Packaging] i per tant entren per la seva naturalesa en el camp de aplicació del RAPQ [Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics].
Encara que un emmagatzematge de productes fitosanitaris té reglamentació específica en la què es recullen les condicions de seguretat d'aquests emmagatzemaments, com és el Reial Decret 285/2021, pel qual s'estableixen les condicions d'emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d'assajos amb productes fitosanitaris), cal tenir en compte que aquesta mateixa reglamentació cita en el seu àmbit d'aplicació que:
El que disposa aquest Reial decret s'entendrà sense perjudici de la resta de normes aplicables a aquestes activitats, com el Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10, i el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Per tant, quan ens trobem amb un emmagatzematge de productes fitosanitaris, cal tenir en compte que els és aplicable el RD 656/2017 (Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics ) i, conjuntament, les mesures específiques que estableix el RD 285/2021 ( Condicions per a l'emmagatzematge, …), recollides al Capítol II dirigit a l'especificació de requisits d'emmagatzematge a la distribució, venda, a les empreses de tractaments, a les explotacions agràries i als usos no professionals.
Legislació
Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.
Reial Decret 285/2021, de 20 d'abril, pel qual s'estableixen les condicions d'emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d'assajos amb productes fitosanitaris, i es modifica el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Logo brand

.   .