Prevenció de riscos laborals en episodis d'elevades temperatures - Reial decret llei 4/2023

Quan: 16-05-2023
Categoria: Altres

Modifica el RD 486/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Fonament de la necessitat

Durant l'estiu del 2022, la intensificació creixent dels canvis en el clima –tant amb caràcter global com particularment a Espanya– s'ha posat especialment de manifest. Segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, la mitjana de temperatures registrades entre l'1 de juny i el 31 d'agost ha estat la més alta des del començament de la sèrie històrica.

El mes de juliol passat va resultar el mes més càlid de tota la sèrie, havent-se registrat en diversos punts de la península un increment anòmal de les temperatures mitjanes superior als 4º C. Això evidencia els efectes del canvi climàtic en les temperatures, ja que comporta un augment general de les mateixes i canvis cada cop més extrems, com ha assenyalat reiteradament el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic.

Per això, no resulta possible concebre aquest fenomen com un fet aïllat, sinó com una tendència creixent que farà que escenaris com l'actual es reprodueixin cada cop amb més freqüència. En tot cas, les conseqüències d'aquests fenòmens meteorològics ja són alarmants en el moment actual. Durant l'estiu del 2022 s'ha produït un excés de més de 4.800 morts atribuïbles a la temperatura a nivell nacional, segons les estimacions del sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III.

Accions preses

Com a reacció al que s'ha indicat, s'ha pres una actuació d'urgència davant d'aquestes circumstàncies. En concret, l'àmbit de les persones que es troben en una vulnerabilitat especial és el laboral, on l'exposició als fenòmens meteorològics adversos pot resultar ineludible, tret que la protecció davant d'aquests estigui adequadament garantida per una normativa preventiva eficaç, per això s'ha pres una actuació d'urgència de reforç del marc jurídic de la prevenció de riscos laborals, per tal de garantir que els principis i els instruments ja previstos a la legislació tinguin una aplicació pràctica efectiva.

Això es tradueix en la publicació del Reial decret llei 4/2023, de 11 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria agrària i d'aigües en resposta a la sequera ia l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l'ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i prevenció de riscos laborals en episodis d'elevades temperatures. En aquest Reial decret llei s'incorporen una sèrie de mesures de caràcter laboral i de Seguretat Social.

Per això, es modifica el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, establint l'obligació concreta de preveure mesures adequades davant de riscos relacionats amb fenòmens meteorològics adversos, inclosa la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en què aquests concorrin, resultant obligatòria l'adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista quan l'Agència Estatal de Meteorologia o, si escau, l'òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que comptin amb aquest servei, emeti avís de fenòmens de nivell taronja o vermell i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores.

Així mateix, aquesta disposició s'emmarca en el desenvolupament de la recent Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut 2023-2027 i els Objectius de Desenvolupament sostenible de l'agenda 2030, relacionats amb els efectes del canvi climàtic. Aquesta protecció exigeix l'adopció de mesures preventives i correctores davant de situacions de risc per a la salut de les persones treballadores davant de situacions urgents i extremes que, per desgràcia, cada vegada són més habituals.

 

Modificació del Reial decret 486/1997
L'esmentat Reial decret llei 4/2023 introdueix a la seva disposició final primera la modificació del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, amb el següent redactat:

Amb salvaguarda del seu rang, el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, queda modificat de la manera següent:

U. Queda suprimit l'apartat 5 de l'annex III.

Nota: El seu contingut era:
5. Als llocs de treball a l'aire lliure i als locals de treball que, per l'activitat desenvolupada, no puguin quedar tancats, s'han de prendre mesures perquè els treballadors puguin protegir-se, en la mesura que sigui possible, de les inclemències del temps

Dos. S'introdueix una nova disposició addicional, amb la redacció següent:
«Disposició addicional única. Condicions ambientals a la feina a l'aire lliure.

1. Quan es desenvolupin feines a l'aire lliure i als llocs de treball que, per l'activitat desenvolupada, no puguin quedar tancats, s'han de prendre mesures adequades per a la protecció de les persones treballadores davant de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent-hi temperatures extremes.

2. Les mesures a què fa referència l'apartat anterior derivaran de l'avaluació de riscos laborals, que prendrà en consideració, a més dels fenòmens esmentats, les característiques de la tasca que es desenvolupi i les característiques personals o l'estat biològic conegut de la persona treballadora. En aplicació del que preveu aquesta disposició i l'article 23 del Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en què concorrin fenòmens meteorològics adversos, en aquells casos en què no es pugui garantir altrament la deguda protecció de la persona treballadora.

3. En el supòsit en què l'Agència Estatal de Meteorologia l'emeti o, si s'escau, l'òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que compten amb aquest servei, un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell , i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores, resultarà obligatòria l'adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

4. Aquesta disposició addicional és aplicable a tots els llocs de treball, inclosos els de l'article 1.2».

Nota: Llocs de treball, inclosos els de l'article 1.2 del RD 486/1997

a) Els mitjans de transport utilitzats fora de l'empresa o centre de treball, així com els llocs de treball situats dins els mitjans de transport.
b) Les obres de construcció temporals o mòbils.
c) Les indústries d'extracció.
d) Els vaixells de pesca.
e) Els camps de cultiu, boscos i altres terrenys que formin part d'una empresa o centre de treball agrícola o forestal però que estiguin situats fora de la zona edificada.

Entrada en vigor, 13 de maig de 2023

Font: Reial decret-llei 4/2023

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres