Prevenció de riscos per a la procreació, a l'entorn laboral

Prevenció de riscos per a la procreació, a l'entorn laboral
Altres
Atenció al risc abans, durant i després de l'embaràs
Un dels objectius de la PRL és contribuir a fer efectiva una maternitat segura i saludable en el treball, identificant i avaluant els riscos, amb l'aplicació de les corresponents mesures preventives.
És evident que partim de que les condicions de treball compleixen ja amb els requisits necessaris de seguretat, higiene industrial i salut aplicables a la població treballadora general així com amb els requisits expressats en la normativa vigent. A aquesta prevenció cal aplicar addicionalment el caràcter diferencial del risc amb motiu de les situacions d'embaràs, part recent i lactància natural.
De l'avaluació de riscos inicial ja s'ha de disposar d'una llista amb els llocs de treball amb risc per a les treballadores, informant-les del risc i de la necessitat de comunicar la seva condició (embaràs, part recent, o lactància) tan aviat com sigui possible.
D'entrada, no s'utilitzar el recurs fàcil de separar una dona del seu lloc de treball, s'han de prendre les decisions per a cada cas en particular i es farà en base a l'avaluació de riscos addicional i al criteri del metge, tenint en compte la interacció real de les condicions de treball en cada moment de la evolució l'embaràs i/o la lactància.
Si en un lloc de treball ja es coneix que hi ha un agent ja sigui químic, físic, biològic, ergonòmic que pugui tenir efectes negatius en el sistema reproductiu tant de dones com d'homes, amb possibles efectes ja en etapes preconcepcionals o en el període inicial de la nena o nen ja concebuts, la PRL ja ha d'actuar de forma permanent (amb prevenció i informació), ja que en aquests casos no es pot esperar que hi hagi coneixement que una dona està embarassada.
Els riscos que fan efecte a mesura que l'embaràs va progressant, són els que s'han d'analitzar i adaptar en funció de les condicions de la dona en l'evolució de l'embaràs, o durant la lactància natural.
De les necessitats particulars podrà derivar la possibilitat de, per ordre de prioritat:
Manteniment del lloc de treball amb eliminació del risc per adopció de mesures preventives, adaptació de les condicions de treball o del temps de treball.
Canvi de lloc o funció a un altre lloc de treball compatible amb el seu estat.
Suspensió de contracte per risc durant l'embaràs o la lactància durant el temps necessari per a la protecció de la seguretat o la salut i la del nadó; quan el canvi de lloc no sigui tècnicament o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.
Per tant, la gestió del risc durant l'embaràs o la lactància requereix un abordatge de la situació tractant el que cal prevenir abans de l'embaràs, durant i després.
L'obligació legal del que s'indica deriva dels articles següents de la Llei de prevenció de riscos laborals: Article 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos, i de l'article 26. Protecció de la maternitat.

Logo brand

.   .