PLA ESTRATÈGIC DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL PER AL PERÍODE 2018-2020

PLA ESTRATÈGIC DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL PER AL PERÍODE 2018-2020
Altres
Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020, un Pla que identifica la Inspecció com la institució pública per a la garantia de la qualitat de l'ocupació i s'emmarca en l'Agenda integral per a la qualitat de l'ocupació, amb la conjunció amb el RD 192/2018, pel qual s'aproven els estatuts de l'Organisme Autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 
La pedra angular del nou model organitzatiu de la Inspecció de Treball és la transformació de l'actual Direcció General d'Inspecció de Treball i Seguretat Social del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en un organisme autònom de nova creació, l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat social.
 
La Prevenció de riscos laborals manté un pes important en les accions de la Inspecció i per a això sp | activa està a disposició dels seus empresaris clients per a un assessorament efectiu, en accions d'Avaluacions de riscos, Formació de prevenció de riscos laborals, organització de les mesures d'emergència, etc.
 
PLA ESTRATÈGIC DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL PER AL PERÍODE 2018-2020
 
Resolució de 11 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'abril de 2018, pel qual s'aprova el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al període 2018 -2020.
BOE núm. 95, de 19 d'abril de 2018
 
Un eix principal del pla estratègic té la finalitat de reforçar la Inspecció i estructurar les actuacions inspectores de forma concreta i avaluable.
 
Extracte de punts d'interès del pla amb relació més directa amb la prevenció de riscos laborals.
 
 
Desenvolupament del Pla Estratègic
 
Eix 1. Actualització de l'Organització i Funcionament
 
Quant al seu funcionament, té especial rellevància la creació de la nova Escala de Seguretat i Salut Laboral del cos de subinspectors Laborals realitzada per la Llei 23/2015, la incorporació al Sistema d'Inspecció permetrà ampliar i reforçar les actuacions de la Inspecció en el relatiu a la seguretat i salut dels treballadors.
 
Objectiu 1: Adequar l'organització interna, i fomentar la projecció a la societat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 
Línia 3. Desplegament dels subinspectors Laborals de l'Escala de Seguretat i Salut Laboral: Desplegament territorial de la nova escala de seguretat i salut laboral en col·laboració amb les comunitats autònomes, buscant l'equilibri entre el nombre d'inspectors de Treball i Seguretat Social i subinspectors de Seguretat i Salut Laboral.
 
Eix 2. Qualitat en el Servei
El següent eix del Pla Estratègic conté les mesures dirigides a potenciar els recursos humans de la Inspecció amb la millora de les seves competències professionals, i el reforç de la formació, tant inicial com permanent, així com dels mitjans materials i tècnics a la seva disposició, amb l'objectiu de millorar la qualitat en el servei que la Inspecció presta a la societat.
 
Línia 49. Col·laboració amb l'INSS i amb la Inspecció Mèdica: En col·laboració amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social i Inspectors mèdics de la Seguretat Social, establir un marc estable de col·laboració en matèria de malalties professionals i protecció de la salut dels treballadors que, estant afectats per una declaració d'incapacitat permanent, desenvolupen feines compatibles.
 
Eix 3. Eficàcia en l'Actuació
El tercer eix comprèn un conjunt de mesures tendents a la millora de la funció essencial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que és la fiscalització del compliment de la normativa de l'ordre social en el seu conjunt.
La Inspecció de Treball i Seguretat Social com a garant en el compliment de la normativa soci laboral posa l'accent, a més, en orientar la seva actuació cap a la consecució d'un dels objectius del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social compartit amb les comunitats autònomes, que és l'impuls de l'ocupació de qualitat. Amb això el Pla incideix en matèries com ara temps de treball, modalitats de contractació, subcontractació i cessió de treballadors, prevenció de riscos laborals, conciliació, igualtat en l'ocupació entre homes i dones, ocupació de persones amb discapacitat o treballadors estrangers, entre d'altres.
 
Objectiu 8: Millorar la garantia de compliment de la legislació en matèria de salut i seguretat en el treball.
Línia 68. Elaboració de guies tècniques d'actuació: Elaboració, en col·laboració amb els òrgans tècnics de seguretat i salut en el treball de les comunitats autònomes i amb l'Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la feina, de guies tècniques d'actuació en matèria de riscos específics, d'acord amb les recomanacions del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció de Treball i seguretat Social, que serveixin de suport a l'activitat inspectora i permetin un control més adequat de les condicions de seguretat i salut en les empreses.
Línia 69. Aplicació de la informació obtinguda en investigació d'accidents: Millorar el tractament i explotació de la informació obtinguda de la investigació dels accidents de treball i malalties professionals per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i aplicar-la al disseny de nous procediments d'investigació i formació ia noves campanyes d'inspecció i informatives.
Línia 70. Nous indicadors d'activitat: Revisar els indicadors de l'activitat inspectora en matèria de prevenció de riscos laborals i introduir, si escau, de nous, que facilitin una adequada visió de la sinistralitat i els comportaments empresarials en relació amb el resultat de aquesta actuació.
Línia 71. Unitats especialitzades: Nova organització de les Unitats especialitzades en prevenció de riscos laborals, procedint a implantar noves Unitats especialitzades en els territoris que ho requereixin i establir dins de les ja existents àrees específiques per millorar l'eficàcia de la programació i dels resultats .
Línia 72. Actuació dels subinspectors de Seguretat i Salut Laboral: Elaboració i aprovació del corresponent criteri operatiu sobre el marc d'actuació dels subinspectors Laborals de Seguretat i Salut Laboral.
Línia 73. Noves campanyes d'abast general: definir, dissenyar i implantar nous programes d'abast general referits, entre altres aspectes, a la incidència que sobre la seguretat i salut dels treballadors té l'envelliment de la població laboral, els riscos musculoesquelètics, els riscos psicosocials, el recurs a modalitats de contractació temporal oa temps parcial, el treball no declarat, així com a fórmules de descentralització.
Línia 74. Treballadors especialment sensibles: Dissenyar campanyes d'inspecció destinades a garantir la seguretat i la salut dels treballadors especialment sensibles, prestant especial atenció als treballadors amb discapacitat.
 
 
Eix 4. Assistència Tècnica i Mediació
 
Objectiu 12: Intensificar la funció informativa i d'assistència tècnica, i ordenar la funció mediadora realitzada per la Inspecció.
Línia 97. Assistència tècnica en prevenció de riscos laborals: En col·laboració amb les comunitats autònomes, procedir a informar les noves empreses, especialment petites i mitjanes empreses, així com als treballadors i als seus representants, sobre les seves obligacions en prevenció de riscos laborals.

Logo brand

.   .