Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020

Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020
Altres
Sp|activa aporta assessorament en prevenció de riscos laborals i el desenvolupament d'accions com controls de condicions de treball, tractament de riscos psicosocials, formació sobre riscos del lloc de treball i/o activitats específiques, ajuda a la integració de la prevenció de riscos laborals en les empreses; que són activitats que l'empresari necessita gestionar adequadament per controlar determinats aspectes que aborda el "Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020" que es va publicar al BOE el passat 28 de juliol.
 
Resolució de 27 de juliol de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2018, pel qual s'aprova el Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
 
"Paper fonamental exercit pels serveis de prevenció aliens"
 
La resolució té a les seves consideracions que la incidència de la sinistralitat laboral ha augmentat i estableix una relació amb l'entorn laboral actual per l'existència de precarietat laboral, temporalitat, contractes de curta durada, excessos de jornada, excessos d'hores extres, falsos autònoms, falsos becaris, falses cooperatives, etc.
 
Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020
 
L'actuació deriva del diagnòstic del mercat de treball i d'una identificació dels considerats principals problemes que determinen la necessitat d'aprovació del Pla Director.
S'estableixen 75 mesures (55 operatives i 20 organitzatives) en un marc de 9 àmbits d'actuació que seran posades en marxa de forma immediata per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 
A destacar, des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, el següent contingut.
 
L'àmbit d'actuació 1 "Lluitar contra l'abús i el frau en la utilització dels contractes temporals" recull que, en molts casos, els treballadors temporals, siguin o no els seus contractes fraudulents, no poden arribar a exercir tampoc els drets en matèria de prevenció de riscos laborals (article 4.2.d) de l'Estatut dels Treballadors), la informació sobre els seus riscos laborals és merament formal i rutinària, no reben formació específica adequada al lloc de treball, ni tan sols se'ls arriba a oferir la vigilància de la salut. Aquesta és la realitat de moltes persones que han quedat atrapades per l'encadenament de curts contractes temporals en la mateixa o diferent empresa, una realitat que els posa en situació de risc de contraure malalties professionals o patir accidents de treball superior que als treballadors amb contracte indefinit.
 
En el seu àmbit d'actuació 2 "Lluitar contra els abusos en la contractació a temps parcial, els excessos de jornades i hores extraordinàries no pagades ni compensades", planteja la Mesura 11:
Creació de campanyes específiques, amb perspectiva de gènere, dirigides als sectors i comunitats autònomes en els que es donen en major mesura la realització d'hores extraordinàries il·legals per superar la xifra màxima permesa de 80 a l'any, la realització d'hores extraordinàries que no són abonades ni compensades amb descans, siguin o no legals, i les situacions relacionades amb l'organització del treball i l'establiment d'alts ritmes, per actuar tant sobre els aspectes purament laborals com els relacionats amb la incidència que aquests factors tenen en la prevenció de riscos laborals.
 
La protecció de drets fonamentals i promoció de la igualtat és l'àmbit d'actuació 4 i planteja la Mesura 25, que indica:
En compliment de l'article 12 de la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, que fixa com un dels criteris generals d'actuació dels poders públics, «l'adopció de les mesures necessàries per a l'eradicació de totes les formes d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe », s'incrementarà, previ acord amb les comunitats autònomes, el nombre d'actuacions a realitzar, relatives a la verificació del compliment, per part de les empreses, de l'obligació d'arbitrar un procediment específic per a la prevenció del assetjament i la tramitació de denúncies i reclamacions, establerta en l'article 48 de l'esmentada Llei Orgànica (protocol d'assetjament).
 
El principal àmbit d'actuació en prevenció de riscos laborals és el 8 que tracta de: "Reforçar les actuacions per reduir l'accidentalitat i morbiditat laboral"
En ell, es considera que l'evolució favorable de l'ocupació està tenint com a conseqüència un increment de l'accidentalitat laboral, donant-se aquest increment també en els índexs d'incidència, cosa que permet afirmar que aquest creixement ha de posar-se també en relació amb altres factors com la temporalitat i la precarietat laboral; i d'això conclou la la necessitat de realitzar actuacions inspectores de caràcter integral que contemplin tots els aspectes de la relació laboral, atès que estan íntimament lligats i es converteixen en causa / conseqüència de les precàries condicions laborals.
També considera que aquest augment d'accidentalitat tingui relació amb la disminució de les inversions d'algunes empreses en l'activitat preventiva, com a conseqüència de les restriccions derivades de la crisi econòmica, que han afectat significativament a aquest apartat del pressupost empresarial. A més de la ja actuació habitual d'Inspecció de Treball, planteja una actuació més intensa i decidida sobre aquells sectors i activitats laborals als que ens dirigeixen aquestes xifres, és a dir, les de transports i emmagatzematge, conductors i operaris de maquinària mòbil i en general treballadors amb contracte temporal i a temps parcial.
Així mateix, inclou el possible efecte de la influència en determinats sectors de factors com l'organització del treball i l'exigència d'alts ritmes de treball, amb conseqüències negatives en els temps de descans, i la generació d'una càrrega em mental que poden constituir-se en factors de riscos laborals de naturalesa psicosocial, del que deriva la decisió que cal centrar el focus d'atenció de la Inspecció de Treball en sectors com el comerç, hostaleria, telemàrqueting, empreses de seguretat, sanitari i de serveis socials i ajuda a domicili, transport i distribució de paqueteria.
En una altra línia, el document recull que l'activitat inspectora ha detectat que s'estan produint pràctiques irregulars en algunes empreses a fi de reduir les xifres declarades d'accidents de treball, especialment dels lleus, consistents en la concessió de «parts de repòs o descansos preventius» així com canvis de lloc de treball, evitant així la declaració de l'accident de treball.
Les malalties professionals també formen part de l'acció prevista, considerant necessari que es presti una especial atenció a aquestes, tant per millorar la investigació de les mateixes i els seus caus així com per contribuir a detectar, juntament amb els serveis mèdics, aquelles malalties que havent estat declarades inicialment com originades en una contingència comuna, puguin tenir el seu origen en una contingència professional, informant-ne a l'entitat gestora corresponent (INSS, ISM, etc. .) encarregada de determinar la naturalesa de la contingència.
Per últim, recull que ha d'insistir en el control de les condicions de treball i en la integració de la prevenció de riscos laborals en les empreses i en el paper fonamental exercit pels Serveis de Prevenció Aliens. Per això, en execució de l'anterior el Pla Director estableix les següents mesures:
Mesura 49: Campanyes específiques, que incloguin la perspectiva de gènere, amb actuacions integrals, sobre sectors i ocupacions en què es presenten els accidents més greus , en particular en relació amb els derivats d'accidents de trànsit i de l'existència de riscos psicosocials.
Mesura 50: Elaboració d'una Instrucció per establir les condicions en què s'han de desenvolupar pels inspectors / es de Treball les investigacions de les malalties professionals i facilitar la informació a les entitats gestores de la Seguretat Social de possibles malalties professionals no declarades com tals o les que s'ha canviat el seu diagnòstic, així com per fer aflorar accidents de treball no declarats. Tot això tenint en compte la perspectiva de gènere.
Mesura 51: Aprovació de noves Instruccions i criteris operatius, que tinguin en compte la perspectiva de gènere, sobre actuacions inspectores en relació amb els contractes a temps parcial, realització d'hores extraordinàries i condicions de seguretat i salut de treballadors i treballadores amb contractes temporals, així com sobre l'atenció de denúncies en relació amb les condicions de seguretat i salut en la relació laboral especial d'empleats i empleades de la llar. • Mesura 52: Realització cursos d'especialització, amb perspectiva de gènere, per a Inspectors / es de Treball principalment en les següents matèries: seguretat vial que afecti els treballadors i treballadores, trastorns musculoesquelètics, agents químics i cancerígens.

Logo brand

.   .