Nova proposta legislativa per protegir els treballadors de l'amiant

Nova proposta legislativa per protegir els treballadors de l'amiant
Proposta legislativa sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant durant el treball de 28 de setembre de 2022
Hi ha prohibició de totes les formes d'amiant a la UE des de 2005, però, l'amiant continua estant present en instal·lacions antigues, que representa una amenaça per a la salut, especialment quan s'alteren els materials que contenen amiant i s'alliberen i s'inhalen fibres, per exemple, durant les substitucions o retirades.
Les fibres d'asbest a l'aire, quan s'inhalen, poden provocar, per exemple, mesotelioma i càncer de pulmó, a llarg termini, amb una mitjana de 30 anys entre l'exposició i els primers signes de la malaltia.
Per tant, abordar els riscos per a la salut de l'exposició a l'amiant és fonamental per protegir la salut de les persones i el medi ambient, alhora que es garanteixen condicions de vida i de treball dignes. La promoció actual de reformes en edificis amb finalitats d'eficiència energètica, si no es gestionen adequadament, podrien provocar un augment del risc d'exposició a l'amiant, en particular per als treballadors de la construcció.
El 28 de setembre del 2022, la Comissió Europea va adoptar una comunicació i va presentar una proposta legislativa sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant durant el treball, per la qual es modifica la Directiva 2009/148/CE sobre l'exposició a l'amiant durant la feina. El seu objectiu és actualitzar els valors límits permesos vigents de l'exposició a l'amiant durant el treball, sobre la base dels darrers avenços científics i tècnics.
La Directiva sobre l'exposició a l'amiant durant la feina protegeix els treballadors contra els riscos per a la seva salut derivats o que puguin sorgir de l'exposició a l'amiant a la feina, fins i tot mitjançant la prevenció d'aquests riscos. En virtut de la Directiva sobre l'exposició a l'amiant durant la feina, per a totes les activitats en què els treballadors estiguin o puguin estar exposats a pols d'amiant o materials que continguin amiant, l'exposició s'ha de reduir al mínim i, en qualsevol cas, per sota del límit vinculant d'exposició laboral /Valor limite admissible VLA/ (occupational-exposure limit OEL) fixat de 0,1 fibres/cm3 com a mitjana ponderada en el temps (time-weighted average TWA) de 8 hores.
Això inclou situacions en què els treballadors es reincorporen al lloc de treball després de realitzar activitats com ara demolició, feines de desamiantatge, reparació i manteniment respecte de les quals és previsible que se superi el valor límit establert malgrat l'ús de mesures tècniques preventives per limitar concentracions d'asbest a l'aire. Si s'excedeix el valor límit, cal identificar les raons i l'empresari ha de prendre les mesures de gestió de riscos (risk management measures, RMM) apropiades per posar remei a la situació abans que es reiniciï la feina.
També s'especifica que si l'OEL no es pot observar per altres mitjans, els empresaris han de proporcionar als treballadors un equip respiratori i de protecció personal adequat. A més, s'apliquen als empresaris obligacions estrictes en termes de protecció, planificació i formació.
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26081&langId=en

Logo brand

.   .