Manteniment preventiu des de la PRL

Quan: 13-05-2022
Categoria: Altres

Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialment capacitat

A qualsevol empresa hi ha equips de treball, ja que es consideren com a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la feina, sota la definició del RD 1215/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Els riscos associats a la utilització d'un equip de treball han de ser controlats, com també ho han de ser els riscos durant el manteniment, el reglatge o la neteja.

És responsabilitat de l'empresari adoptar les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions que satisfacin:

  • Qualsevol disposició legal o reglamentària que els sigui aplicable.
  • Les condicions generals previstes a l'annex I del RD 1215/1997.

Aquest manteniment es realitzarà tenint en compte les instruccions del fabricant o, si no n'hi ha, les característiques d'aquests equips, les condicions d'utilització i qualsevol altra circumstància normal o excepcional que pugui influir en el deteriorament o el desajustament (en base a l'experiència en el manteniment d'equips similars, a la pròpia experiència en la utilització, …)

Des de l'àrea de prevenció de riscos laborals s'ha de considerar la verificació del manteniment adequat dels equips de treball dins de les accions relacionades amb la identificació de riscos, la seva avaluació i la proposició de les mesures correctores que siguin procedents (sense perjudici de les actuacions de certificació i inspecció establertes per la normativa de seguretat industrial)

El Pla de manteniment
El manteniment dels elements que poden produir un dany als treballadors ha de ser preventiu, i no és vàlid reparar quan ja han perdut la funció de seguretat. Per això, el més coherent, és que l'empresa disposi d'un Pla (o programa) de manteniment preventiu que inclogui el control dels elements esmentats, concretant què cal fer i quan, així com que estableixi la forma de com han de quedar documentats. La base prioritària, com ja hem indicat, seran les instruccions del fabricant.

No hi ha un Pla tipus o estàndard per al manteniment en una empresa, no és una activitat fàcil i requerirà millores o ajustaments freqüents per anar adaptant-lo a les necessitats reals, però, en si, s'hi ha de considerar:

  • Definir actius (màquines, instal·lacions, …)
  • Definir procediments (prioritàriament en base als manuals dels fabricants o, si no, criteri professional)
  • Definir periodicitat (prioritàriament en base als manuals dels fabricants o, si no, criteri professional i, generalment, està condicionada a un període natural o de temps de funcionament)

Prioritàriament el Pla, per a cada equip, ha de considerar aquells elements claus per al manteniment de les funcions de seguretat, però també dels elements que, no sent dispositius de seguretat, participen del manteniment de les funcions de seguretat de l'equip, com per exemple, les conduccions flexibles pneumàtiques o hidràuliques que poden esclatar, els cables o cadenes de suspensió de parts de les màquines que es puguin trencar, etc.

Tot plegat, la prevenció de riscos laborals s'ha de contemplar des d'un doble punt de vista:

  • Un és que els equips han de disposar d'un manteniment preventiu adequat per conservar el funcionament correcte de les seves funcions de seguretat. (El Pla de manteniment)
  • Un altre és assegurar-se que les activitats de manteniment, neteja, reparació, etc., es facin de manera segura per als treballadors que les efectuen. (La prevenció del lloc de treball de manteniment, per exemple, amb el corresponent bloqueig de l'equip o mesures alternatives quan això no sigui possible)

El personal de manteniment
Les operacions de manteniment, reparació o transformació dels equips de treball la realització dels quals suposi un risc específic per als treballadors només podran ser encomanades al personal especialment capacitat, així com, tota comprovació serà efectuada per personal competent.

A continuació es fa una referència a normes UNE que consideren aquest aspecte de qualificació de les persones que, encara que no siguin exigibles per obligació legal, es puguin considerar si l'empresa ho considera pertinent.

UNE-EN 15628 Manteniment. Qualificació del personal de manteniment
Aquesta norma classifica les competències en tres rols: tècnic especialista, supervisor i enginyer de manteniment i gerent, i enumera les seves competències. A continuació hi ha la referència a les competències relacionades amb seguretat i salut:

Competències d´un tècnic de manteniment especialista
Realitzar i assegurar ràpidament l'execució d'acord amb les normes i els procediments relatius a la seguretat, salut i protecció del medi ambient.
Utilitzar els equips de protecció individual i col·lectiu requerit
Complir els objectius i les directrius del “sistema de gestió”

  • De qualitat
  • De seguretat i salut dels treballadors
  • De medi ambient

Respectar la legislació, els procediments i les regles de l'empresa
Prendre precaucions i/o complir amb l'organització de la protecció del lloc de treball.
Utilitzar les màquines, els equips i els instruments requerits per la legislació i les reglamentacions europees.

Competències de supervisor de manteniment i enginyer de manteniment
Assegurar el compliment amb els reglaments i procediments relatius a la seguretat, salut i medi ambient
Complir els objectius i les directives del sistema de gestió en termes de qualitat, seguretat, salut dels treballadors i medi ambient
Assegurar el compliment per part dels empleats de les normes de l'empresa i els procediments sobre seguretat, salut i medi ambient
Identificar els riscos presents a les tasques de manteniment
Assegurar la gestió correcta de la documentació

També existeix la norma internacional UNE 200008:2018 IN
Qualificació del personal tècnic i de gestió a l'àmbit de l'enginyeria de la Fiabilitat i la Seguretat Industrial (RAMS Engineer).


Certificació de persones

La certificació de les persones no és una obligació legal, és una manera d'acreditar la vàlua d'un treballador des d'un punt de vista objectiu i extern a l'empresa.

Normalment es realitza sota l'estàndard ISO 17024, que és un referent mundial de qualitat per als esquemes de certificació de persones
UNE-EN ISO/IEC 17024:2012
Avaluació de la conformitat. Requisits generals per als organismes que fan certificació de persones. (ISO/IEC 17024:2012).

Una empresa hi pot recórrer quan vol conèixer i documentar si els treballadors compleixen tots els requisits necessaris establerts a la ISO 17024, valorant els següents factors del treballador (hauran d'estar recollits en el seu perfil professional): coneixements, habilitats professionals, i aptituds davant a lactivitat laboral. Ho realitza una entitat independent i amb competència tècnica per examinar els treballadors.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres