Legionel·losi en entorns laborals

Legionel·losi en entorns laborals
Altres
Publicats canvis a la legislació
S'ha publicat el Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, que entra en vigor el 2/1/2023 i deroga el Reial decret 865/2003. , de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
La malaltia generalment està associada a dispositius i sistemes que utilitzen aigua a temperatures que permeten la proliferació del bacteri i produeixen aerosols durant el funcionament. Les variacions de la temperatura de l'aigua al llarg del circuit hidràulic de la instal·lació, juntament amb l'estancament i la presència de biofilms o biocapa, les incrustacions calcàries, la corrosió o els minerals precipitats són factors que propicien la proliferació de Legionella.
Legionella és un bacteri ambiental capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions fisicoquímiques, multiplicant-se a temperatures entre 20 ºC i 50 ºC. La temperatura òptima de creixement es dóna entre els 35 ºC i 37 ºC. El seu nínxol ecològic natural són les aigües superficials, com ara llacs, rius, estanys, formant part de la seva flora bacteriana sense descartar l'aigua de mar. Des d'aquests reservoris naturals, el bacteri pot colonitzar els sistemes d'abastament i, a través de la xarxa de distribució d'aigua, s'incorpora als sistemes d'aigua sanitària (freda o calenta) o altres sistemes que requereixen aigua per funcionar, com les torres de refrigeració.
La presència d'aigua contaminada amb el bacteri en instal·lacions mal dissenyades, mal instal·lades, sense manteniment o amb un manteniment inadequat afavoreix l'estancament de l'aigua i l'acumulació de productes nutrients per a ella, com ara llots, matèria orgànica, matèries de corrosió i amebes, formant una biocapa. La presència d'aquesta biocapa, juntament amb una temperatura propícia, explica la multiplicació de Legionella fins a concentracions infectants per a l'ésser humà. Si hi ha a la instal·lació un mecanisme productor d'aerosols, el bacteri es pot dispersar a l'aire. Els aerosols que contenen el bacteri poden romandre suspesos a l'aire i penetrar per inhalació a l'aparell respiratori de les persones exposades.
Quan les instal·lacions puguin ser susceptibles de convertir-se en focus d'exposició humana al bacteri i, per tant, de propagació de la malaltia de la legionel·losi durant el seu funcionament, proves de servei o manteniment, com ara:
Sistemes daigua sanitària.
Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
Equips de refredament evaporatiu.
Centrals humidificadores industrials.
Humidificadors.
Sistemes d‟aigua contra incendis.
Sistemes d'aigua climatitzada o amb temperatures similars a les climatitzades (≥ 24 ºC) i aerosolització amb/sense agitació i amb/sense recirculació a través de raigs d'alta velocitat o injecció d'aire.
Fonts ornamentals amb difusió d'aerosols i fonts transitables.
Sistemes de reg per aspersió al medi urbà o en camps de golf o esports.
Dispositius de refredament evaporatiu per polvorització mitjançant elements de refrigeració per aerosolització.
Sistemes de rentat de vehicles.
Màquines de reg o baldeig de vies públiques i vehicles de neteja viària
Instal·lacions d'ús sanitari/terapèutic
Qualsevol altra instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i produeixi o sigui susceptible de produir aerosols que puguin suposar un risc per a la salut de la població.
La persona titular d'una instal·lació estarà obligada a controlar i prevenir l'aparició i la proliferació de Legionella (es tracta d'anar en contra de la supervivència i multiplicació de Legionella), podent optar entre elaborar un PPCL o un PSL.
El Pla de Prevenció i Control de Legionella (PPCL), que és el conjunt d'activitats que permeten minimitzar el risc de proliferació i/o disseminació de Legionella a les instal·lacions o establiments. Aquest PPCL ha de ser dissenyat i implantat contemplant, almenys, els requisits establerts als annexos del Reial decret, amb el contingut que s'hi estableix.
El Pla Sanitari davant de Legionella (PSL) és opcional, tenint en compte que el PPCL és el punt de partida. Es basarà en el resultat de l'avaluació del risc de la instal·lació en funció del qual se n'establiran els punts crítics, les mesures de control i de verificació i les mesures correctores corresponents. Aquest pla és objecte duna avaluació contínua.
A les instal·lacions, locals, centres o edificis prioritaris, que són: instal·lacions de locals, centres o edificis que presten serveis o són freqüentats per persones d'especial vulnerabilitat, com ara; centres sanitaris, sociosanitaris i penitenciaris, així com qualsevol altre que l'autoritat sanitària determini, la persona titular haurà de basar el pla preferiblement en un PSL (mentre el PSL no estigui adequadament dissenyat, planificat i validat mitjançant dades i/o resultats que demostrin la seva eficàcia, han de mantenir el corresponent PPCL de la instal·lació.
Pel que fa a l'ús d'equips de treball, s'estableixen les responsabilitats dels fabricants d'aparells i equips afectats pel Reial decret en relació amb el disseny i els materials utilitzats en la fabricació, que en el cas dels equips de refrigeració per aerosolització o els humectadors dús domèstic hauran dincloure les pautes de neteja i desinfecció a tenir presents pels usuaris en les instruccions dús i manteniment dels mateixos.
Els pilars principals de l'actuació, que són, la minimització de la proliferació i/o la disseminació de Legionella, es basen en:
Un disseny de la instal·lació que minimitzi la proliferació i/o disseminació de Legionella
Un manteniment de les instal·lacions i equips
Ús de biocides
Realització de mostrejos per analitzar Legionella spp. i la qualitat de l'aigua
Formació, amb un Programa de formació del personal
 
 

Logo brand

.   .