La PRL en relació a les màquines, aparells, instruments o instal·lacions

La PRL en relació a les màquines, aparells, instruments o instal·lacions
Altres
La conservació dels equips de treball ha d'assegurar que durant tot el temps d'utilització es compleixen les disposicions mínimes de seguretat.
A l'empresa qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzats en el treball és un "equip de treball" i, respecte a ells hi ha una seriosa d'accions de prevenció de riscos laborals imprescindibles:
S'han d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball posats a disposició dels treballadors a l'empresa o l'establiment siguin adequats per al treball que hagin de fer i adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar aquests equips de treball.
Quan es trien els equips de treball que es pensen utilitzar, s'ha de prendre en consideració les condicions i les característiques específiques de treball i els riscos existents en l'empresa o l'establiment, en particular en els llocs de treball, per a la seguretat i la salut dels treballadors, o els riscos que serien susceptibles d'afegir pel fet de la utilització dels equips de treball en qüestió.
Quan no sigui possible garantir d'aquesta manera totalment la seguretat i la salut dels treballadors durant la utilització dels equips de treball, s'han de prendre les mesures adequades per reduir els riscos a mínim.
Cal assegurar que els equips de treball la seguretat depèn de les condicions d'instal·lació se sotmetin a una comprovació inicial (després de la seva instal·lació i abans de la posada en marxa per primera vegada) ia una comprovació després de cada muntatge en un nou lloc o en un nou emplaçament, efectuades per personal competent d'acord amb les legislacions o pràctiques nacionals, a fi de garantir la correcta instal·lació i el bon funcionament d'aquests equips de treball.
En relació amb el manteniment, s'adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es conservin durant tot el temps d'utilització en un nivell tal que satisfacin les disposicions mínimes de seguretat.
A fi de garantir el compliment de les disposicions de seguretat i de salut i que els deterioraments que puguin provocar situacions perilloses siguin detectats i remeiats a temps, es preocuparà de que els equips de treball sotmesos a influències generadores d'aquests deterioraments estiguin subjectes a:
a) comprovacions periòdiques i, si s'escau, proves periòdiques efectuades per personal competent d'acord amb les legislacions o pràctiques nacionals;
b) comprovacions excepcionals, efectuades per personal competent d'acord amb les legislacions o pràctiques nacionals, cada vegada que es produeixin esdeveniments excepcionals que puguin tenir conseqüències perjudicials per a la seguretat de l'equip de treball, com transformacions, accidents, fenòmens naturals o falta d'ús prolongada.
Els resultats de les comprovacions s'han d'anotar i estaran a disposició de l'autoritat competent. Es conservaran durant un temps apropiat.
Quan els equips de treball en qüestió s'utilitzin fora de l'empresa han d'anar acompanyats d'una prova material de la realització de l'última comprovació.
Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat o la salut dels treballadors, hi ha d'haver el sistema per assegurar que s'adoptin les mesures necessàries per tal que:
la utilització de l'equip de treball quedi reservada als treballadors encarregats d'aquesta utilització;
els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats per treballadors específicament capacitats per a això.
Hi ha d'haver les mesures necessàries perquè els treballadors disposin de la informació adequada i, si escau, de fullets informatius sobre els equips de treball utilitzats en el treball.
La informació i els fullets informatius han de contenir, com a mínim, les indicacions des del punt de vista de la seguretat i de la salut relatives a:
les condicions d'utilització dels equips de treball;
les situacions anormals previsibles;
les conclusions que, si escau, es puguin treure de l'experiència adquirida quan s'utilitzin els equips de treball.
Es instarà els treballadors perquè prestin atenció als riscos que els afecten, als equips de treball presents en el seu entorn de treball immediat, així com a les modificacions que els concerneixin, en la mesura que afectin equips de treball situats a el seu entorn de treball immediat, tot i que no els utilitzin directament.
La informació i els fullets informatius seran comprensibles per als treballadors afectats.
I la importància de la formació, de manera que s'ha d'assegurar que:
els treballadors encarregats d'utilitzar els equips de treball rebin una formació adequada, fins i tot sobre els riscos que, arribat el cas, suposa aquesta utilització;
els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació, rebin una formació específica adequada.
DIRECTIVA 2009/104 / CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 16 de setembre de 2009 relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball

Logo brand

.   .