Enviat per semic el dc., 10/05/2016 - 10:35

<p>Els professionals de <strong>sp|</strong>activa, que formen part de l’àrea tècnica del servei, realitzen a l’empresa del client tot el conjunt d’activitats tècniques requerides per a la prevenció de riscos laborals en les 3 especialitats tècniques definides en la normativa.<br />
<br />

<ul class="accordion" data-accordion style="margin: 0px">
<li class="accordion-navigation">
<a href="#panel1a"><strong>Activitats tècniques comunes a les 3 especialitats</strong></a>
<div id="panel1a" class="content">
<ul>
<li>PLA DE PREVENCIÓ<br />
Elaboració i implantació del Pla de prevenció de riscos laborals.<br />
Document de gestió i organització de l’activitat preventiva. Contempla tos els aspectes a tenir en compte en la prevenció de riscos laborals de l’empresa.<br />
&nbsp;</li>
<li>AVALUACIÓ DE RISCOS<br />
Anàlisi per a la identificació i AVALUACIÓ DE RISCOS.<br />
&nbsp;</li>
<li>MESURES PREVENCIÓ I PROTECCIÓ<br />
Proposta de les mesures de prevenció/protecció de caràcter tècnic, incidint en els equips i mètodes de treball utilitzats amb l’objectiu d’eliminar, minimitzar i controlar els riscos.<br />
&nbsp;</li>
<li>PLANIFICACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS PREVENTIVES<br />
Planificació de les activitats preventives, que determina, d’acord amb la valoració de riscos obtinguda en l’avaluació, les prioritats de l’aplicació de les mesures correctores.<br />
&nbsp;</li>
<li>FORMACIÓ/INFORMACIÓ<br />
Formació i informació sobre els riscos del lloc de treball.<br />
&nbsp;</li>
<li>INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS<br />
Investigació d’accidents<br />
Quan a l’empresa es produeix un accident de caràcter greu o mortal, <strong>sp|</strong>activa s’ocuparà de la investigació del mateix. Per la resta d’accidents, es donaran eines i formació als responsables de l’empresa per a que ho puguin fer ells mateixos.<br />
&nbsp;</li>
<li>PROCEDIMENTS I INSTRUCCIONS DE TREBALL<br />
Elaboració de procediments i instruccions de treball.<br />
<strong>sp|</strong>activa dóna suport a l’empresa en la elaboració de procediments o instruccions de treball, o a integrar els aspectes de prevenció a aquests documents en cas que ja existeixin.<br />
&nbsp;</li>
<li>INFORMES DE SENYALITZACIÓ<br />
Realització d’informes d’adequació de senyalització de seguretat.<br />
Actuació específica dirigida a la revisió de l’adequació de la senyalització al centre de treball tenint en compte l'establert en el RD 485/97.<br />
&nbsp;</li>
<li>VALORACIÓ IMPLANTACIÓ PLA DE PREVENCIÓ<br />
Valoració de la implantació del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.<br />
Periòdicament es realitza un informe de seguiment del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, analitzant, entre altres coses, la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema<br />
general de gestió de l’empresa.<br />
&nbsp;</li>
<li>MANUAL COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS<br />
Elaboració del Manual per a la Coordinació d’activitats empresarials (RD 171/2004).<br />
Informació sobre els riscos, mesures de prevenció i mesures d’emergència que es lliura a les empreses concurrents que vagin a treballar al centre de treball de l’empresa. En ell s’inclou la informació referent als riscos existents al centre de treball que puguin afectar a les activitats concurrents, les mesures preventives a aplicar i les normes d’actuació en cas d’emergència.<br />
&nbsp;</li>
<li>ASSISTÈNCIA A REUNIONS CSS<br />
Assistència a reunions del Comitè de Seguretat i Salut.<br />
En els casos que es requereixi, per alguna de les parts, el suport tècnic en temes tractats en reunions de Comitè de Seguretat i Salut, el tècnic o la tècnica de <strong>sp|</strong>activa podrà assistir a la reunió, amb veu però sense vot, d’acord amb el que preveu la reglamentació. Aquesta assistència pot ser en totes les reunions en cas que es pacti aquest servei.<br />
&nbsp;</li>
<li>ASSESSORAMENT IMPLANTACIÓ OHSAS 18001<br />
Assessorament en implantació OHSAS 18001.<br />
Les empreses que, per a millorar la seva organització, decideixen implantar un sistema de gestió que compleixi amb els requisits de la norma OHSAS 18001 poden tenir amb <strong>sp|</strong>activa un suport en tot el procés, amb l’avantatge de donar-li el realisme adequat en relació a les necessitats pròpies de l’empresa.<br />
Si l’empresa ja el té implantat, <strong>sp|</strong>activa podrà donar el corresponent suport en la revisió de documents, adaptació de procediments, seguiment de contingut de registres i col·laborar en les seves auditories.<br />
&nbsp;</li>
<li>MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS PREVENTIVES<br />
Elaboració de la Memòria anual de les activitats preventives realitzades per <strong>sp|</strong>activa a l’empresa.<br />
<br />
&nbsp;</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="accordion-navigation">
<a href="#panel2a"><strong>Especialitat Seguretat en el treball</strong></a>
<div id="panel2a" class="content">
<ul>
<li>MESURES D’EMERGÈNCIA<br />
Elaboració i implantació del Document de mesures d’emergència.<br />
&nbsp;</li>
<li>PLANS D’AUTOPROTECCIÓ<br />
Elaboració i implantació de Plans d’Autoprotecció.<br />
Les empreses que tenen centres, establiments o dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència, han d’elaborar un Pla d’Autoprotecció amb uns condicionants específics.<br />
<strong>sp|</strong>activa disposa de personal qualificat per a poder realitzar-los en els diversos àmbits que estableix la reglamentació, tant sigui nacional com autonòmica.<br />
&nbsp;</li>
<li>ESTUDIS D’ADEQUACIÓ EQUIPS DE TREBALL<br />
Elaboració d’estudis d’adequació d’equips de treball d’acord al RD 1215/97.<br />
Els equips de treball (màquines, instruments, aparells, instal·lacions) que es posin a disposició dels treballadors i treballadores, han de ser adequats al treball que hagin de realitzar i han de garantir la seguretat i preservar la seva &nbsp;salut durant el seu ús.<br />
<strong>sp|</strong>activa pot fer la revisió de les condicions de risc i la proposta de les mesures correctores necessàries dels seus equips de treball.<br />
&nbsp;</li>
<li>DOCUMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA EXPLOSIONS<br />
Elaboració del document de protecció contra explosions (ATEX).<br />
Si a l’empresa es donen les condicions que permeten la presència de mescles en aire de gasos, vapors o pols combustibles, cal que es faci un document de protecció contra explosions que recull les condicions i organització per a tenir sota control aquest risc i, fins hi tot, les necessitats de coordinació amb altres empreses que poguessin treballar a la mateixa zona.<br />
&nbsp;</li>
<li>PLANS DE SEGURETAT I SALUT<br />
Realització de Plans de Seguretat i Salut.<br />
Si la seva empresa ha d’elaborar un Pla de seguretat i Salut per a les obres, pot comptar amb <strong>sp|</strong>activa ja que tenim una àmplia experiència en la seva realització i amb l’adequació a la previsió d’execució real per part del contractista. Aquest document no només serveix per a complir l’obligació legal, sinó que aporta la pauta d’actuació preventiva per a la empresa.<br />
&nbsp;</li>
<li>VISITES D’OBRA<br />
Visites a obres.<br />
La realització de visites a obres per a fer seguiment de l’aplicació de les mesures preventives necessàries i detectar altres riscos no adequadament tractats és d’elevada utilitat preventiva. A les obres, degut a la variabilitat en l’execució, les mesures de prevenció previstes i les aplicables han de ser dinàmiques i adaptatives.<br />
<br />
&nbsp;</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="accordion-navigation">
<a href="#panel3a"><strong>Especialitat Higiene Industrial</strong></a>
<div id="panel3a" class="content">
<ul>
<li>IDENTIFICACIÓ D’AGENTS CONTAMINANTS<br />
Identificació dels agents contaminants<br />
&nbsp;</li>
<li>ESTUDIS ESPECÍFICS DE CONTAMINANTS FÍSICS<br />
Realització d’estudis específics per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a agents físics: soroll, vibracions, estrès tèrmic, camps electromagnètics, il·luminació<br />
Avaluació en les diferents àrees i llocs de treball de l’empresa, emissió del corresponent informe amb els nivells detectats, adequació a les exigències segons normativa vigent i proposta de mesures correctores.<br />
&nbsp;</li>
<li>ESTUDIS ESPECÍFICS DE CONTAMINANTS QUÍMICS<br />
Elaboració d’estudis específics per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a agents químics.<br />
Avaluació en els diferents llocs de treball exposats al risc, emissió del corresponent informe amb els nivells detectats, adequació a les exigències segons normativa vigent i proposta de mesures correctores.<br />
&nbsp;</li>
<li>ESTUDIS ESPECÍFICS DE CONTAMINANTS BIOLÒGICS<br />
Elaboració d’estudis específics per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a agents biològics.<br />
Avaluació en els diferents llocs de treball exposats al risc, emissió del corresponent informe amb els nivells detectats, adequació a les exigències segons normativa vigent i proposta de mesures correctores.<br />
<br />
&nbsp;</li>
</ul>
</div>
</li>
<li class="accordion-navigation">
<a href="#panel4a"><strong>Especialitat Ergonomia i Psicosociologia aplicada</strong></a>
<div id="panel4a" class="content">
<ul>
<li>IDENTIFICACIÓ DE RISCOS ERGONÒMICS<br />
Identificació, mitjançant tècniques d’observació o mesurament dels riscos derivats de les condicions de l’entorn físic de treball (temperatura, humitat, qualitat de l’aire interior, il·luminació, etc.) o de les tasques que es desenvolupen (treball amb PVD, manipulació manual de càrregues, moviments repetitius, etc.).<br />
&nbsp;</li>
<li>ESTUDIS ESPECÍFICS DE RISCOS ERGONÒMICS<br />
Realització d’estudis específics per l’avaluació dels riscos ergonòmics: manipulació de càrregues, tasques amb moviments repetitius, tasques amb postures forçades, confort tèrmic, etc.<br />
Avaluació dels diferents llocs de treball exposats al risc, emissió del corresponent informe i proposta de mesures correctores.<br />
&nbsp;</li>
<li>IDENTIFICACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS<br />
Identificació, amb la utilització de diferents tècniques, dels riscos psicosocials, els quals incideixen en el desenvolupament dels treballs i afecten a la salut dels treballadors i treballadores (càrregues mentals, continguts de treball, etc.).<br />
&nbsp;</li>
<li>ESTUDIS ESPECÍFICS DE RISCOS PSICOSOCIALS<br />
Realització d’estudis específics per l’avaluació dels riscos psicosocials.<br />
Inclou la programació i planificació de l’avaluació, la definició dels objectius, l’elecció de la metodologia, tècniques i eines, la recollida d’informació, l’elaboració de l’informe i l’adopció de les propostes preventives i/o de millora.<br />
També realització d’estudis de casos específics de treballadors afectats per riscos psicosocials.</li>
</ul>
</div>
</li>
</ul>

Tipo perfil:

Posició: 
1

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres