Enviat per semic el dc., 10/05/2016 - 10:38
 • Medicina del treball (Vigilància de la salut)
  La vigilància de la salut engloba una sèrie d’activitats, referides tant a individus com a col·lectius i els seus objectius són la identificació de problemes de salut i l’avaluació d’intervencions preventives en els llocs de treball.

  La vigilància a la salut que li ofereix sp|activa es caracteritza per ser: 
 1. Individual i col·lectiva.
  Amb la finalitat de prevenir i detectar no sol danys individuals, sinó també col·lectius, amb el tractament epidemiològic de les dades obtingudes.
   
 2. Garantida per l’empresari i restringint l’abast de la mateixa als riscos inherents al treball.
   
 3. Específica en funció dels riscos laborals identificats.
   
 4. Voluntària pel treballador/a excepte que existeixi alguna de les següents circumstancies:
  • L’existència d’una disposició legal en relació a la protecció de riscos específics i activitat d’especial perillositat.
  • Que els reconeixements siguin indispensables per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors/res.
  • Que l’estat de salut del treballador/a pugui constituir un perill per a ell mateix o per a tercers.
    
 5. Confidencial donat que l’accés a la informació mèdica derivada de la vigilància de la salut de cada treballador/a es restringirà únicament a la seva persona, als serveis mèdics responsables de la seva salut i a la autoritat sanitària.
   
 6. Ètica amb l’objectiu d’assegurar una pràctica professional coherent amb els principis del respecte a la intimitat, a la dignitat i la no discriminació laboral per motius de salut.
   
 7. Prolongada en el temps, quan sigui pertinent, més enllà de la finalització de la relació laboral, ocupant-se el Sistema Nacional de salut dels reconeixements post ocupacionals.
   
 8. Contingut ajustat a les característiques definides a la normativa aplicable. Per als riscs que no hagin estat objecte de reglamentació específica, la Llei de Prevenció de riscos laborals  no especifica ni defineix les mesures o instruments de vigilància de la salut, però sí estableix una preferència per aquelles que causin les menors molèsties al treballador/a, encomanant a la Administració Sanitària l’establiment de les pautes i protocols d’actuació en aquesta matèria.

 

Activitats mèdiques

A sp|activa ens encarreguem de la vigilància de la salut del conjunt de treballadors i treballadores d’acord amb el risc inherent del lloc de treball, amb criteris epidemiològics, per tal d’investigar i analitzar les possibles relacions entre l’exposició als riscos professionals i els perjudicis per a la salut i proposar les mesures preventives adequades.
Per a això efectuem tota una sèrie d’activitats:

 • PLANIFICACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS
  Programació anual d’activitats.
  Elaboració d’un document que preveu les actuacions a fer relatives a la vigilància de la salut durant l’any en curs, en la que es pot adjuntar la descripció dels protocols mèdics d’actuació (protocols mèdics a aplicar segons avaluació de riscos del lloc de treball) i proves que es realitzen en funció de cada lloc de treball.
   
 • RECONEIXEMENTS MÈDICS
  Avaluació de la salut dels treballadors i les treballadores mitjançant RECONEIXEMENTS MÈDICS en funció dels riscos específics del seu lloc de treball:
   
   • Reconeixements mèdics inicials de salut.

    Després de la contractació i abans de la incorporació al treball.

    Per a la realització del reconeixement mèdic s’utilitza un protocol inicial de salut i s’hi inclouen els protocols mèdics específics corresponents a l’activitat del personal, basats en l’avaluació de riscos.
     

    El reconeixement mèdic inclou:

    • Història Clínica. Anamnesi.
    • Exploració física bàsica (inspecció general, auscultació cardiorespiratòria, exploració abdominal).
    • Exploració física específica per risc. En funció de l’agent de risc laboral poden realitzar-se:
     • Otorinolaringològica
     • Dermatològica
     • Cardiorespiratòria
     • Cardiovascular
     • Abdominal
     • Musculoesquelètica
     • Òculo-visual
     • Neurològica
     • Vascular
    • Exploració instrumental bàsica
     • Biometria pes/talla
     • Índex de massa corporal
     • Tensió arterial (TAS-TAD)
     • Control de visió (agudesa visual prop-lluny, cromatòpsia)
     • Otoscòpia
     • Electrocardiograma
    • Exploració instrumental específica per risc. En funció de l’agent de risc laboral poden realitzar-se:
     • Control de visió (estereopsis, astigmatisme)
     • Audiometria tonal liminal
     • Espirometria basal
     • Rinoscòpia
    • Exploracions analítiques:
     • Exploració Analítica: Anamnesis dirigida a determinar patologies hemàtiques i bioquímiques.
     • Analítica bàsica
      • Sang: Hemograma complet (recompte i fórmula) i bioquímica bàsica (glucosa, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol, triglicèrids, creatinina, àcid úric, GOT, GPT  i GGT).
      • Orina: leucòcits, nitrits, hematies, urobilinogen, proteïnes, pH, densitat, cossos cetònics, bilirubina, glucosa i sediment d’orina.
        
  • Reconeixements mèdics periòdics de salut.
   D’acord amb la periodicitat determinada en l’examen de salut inicial, segons els riscos del lloc de treball.
   Per treballar amb determinats productes o en determinades condicions regulades per una legislació específica que així ho exigeixi, la periodicitat no té perquè ajustar-se a intervals regulars; cada cas es determina als protocols específics, tenint en compte també la història natural de la malaltia i de les condicions d’exposició.
    
  • Reconeixements mèdics després d’una absència prolongada.
   Quan l’empresa ens comunica que el treballador/a ha estat absent del seu lloc de treball per motius de salut per un període de temps llarg.
    
  • Reconeixements mèdics per canvi de riscos o de lloc de treball.
   Quan l’empresa ens comunica que el treballador/a ha estat canviat del seu lloc de treball o bé les condicions o els riscos del seu lloc de treball habitual han tingut variacions que ho facin necessari.
    
  • Reconeixements mèdics especials (personal especialment sensible, menors, treballadores embarassades i en període de lactància, personal amb discapacitats).
   Personal especialment sensible és el que per les seves característiques personals presenta major vulnerabilitat en front a un o varis riscos.
 • INFORMES DE SALUT
  Elaboració i registre d’Informes corresponents a la vigilància de la salut:
  • Informe mèdic laboral personalitzat incloent-hi les recomanacions d’acord amb els resultats.
  • Informe de resultats i conclusions.
  • Informe d’aptitud laboral.
  • Control de resultats amb criteris epidemiològics.
  • Estudis epidemiològics i de morbiditat.
    
 • VALORACIÓ TREBALLADORS I TREBALLADORES ESPECIALMENT SENSIBLES
  Valoració de riscos per la salut a treballadors i treballadores especialment sensibles a determinats riscos, embaràs o part recent.
   
 • INVESTIGACIÓ DE MALALTIES PROFESSIONALS
  Assessorament en la notificació, anàlisi i investigació de les malalties professionals.
  Col·laboració amb el departament tècnic en la investigació de malalties professionals.
  El funcionament d’un servei de prevenció és multidisciplinari i això fa que hi hagi una estreta relació entre el treball de l’àrea mèdica i el de la tècnica, sempre complint amb les obligacions referents a protecció de dades individuals de les persones.
   
 • CAMPANYES SANITÀRIES
  Campanyes de promoció de la salut i vacunació.
  Col·laboració en les campanyes de promoció de la salut d’acord a les necessitats dels diferents col·lectius.
   
 • DOCUMENTACIÓ PER AUTORITAT LABORAL
  Elaboració i conservació de la documentació corresponent a disposició de l’autoritat laboral.
   
 • MEMÒRIA ANUAL
  Elaboració de la Memòria anual de Vigilància de la Salut de sp|activa.
  Elaboració de l’informe de conclusions de control dels resultats amb criteris epidemiològics de les activitats practicades a l’empresa durant l’any.

Tipo perfil:

Posició: 
2

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres