EMPRESES SECTOR DE TELECOMUNICACIONS (ESTÀNDARD TELCO)

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'1 de juliol de 2018 va entrar en vigor l'estàndard TELCO de formació, com a resultat de l'acord assolit per les principals empreses espanyoles que operen en el sector de les telecomunicacions.

El seu objectiu és la millora dels estàndards de seguretat i salut de les persones que treballen en el sector de les telecomunicacions.

El projecte TELCO Formació és un procés d'estandardització dels requisits formatius en matèria de prevenció de riscos laborals del sector de les telecomunicacions.

Per a això s'han dissenyat uns programes de capacitació homologats amb uns continguts formatius mínims, empreses de formació homologades i un sistema de certificació d'empreses i cursos per garantir l'estàndard mínim de capacitació.

El personal operatiu que presta serveis en el sector ha de complir els requisits establerts per aquests estàndards: haver realitzat els cursos de formació en funció dels riscos específics del seu treball i superar les proves de capacitació corresponents a les tasques indicades en cada programa.

El programa formatiu es divideix en diferents possibles cursos.

Els cursos poden ser impartits únicament per empreses de formació homologades pel Sector TELCO.

sp|activa és entitat certificada per AUDELCO amb número de certificació EFT-063/2021 per a impartir les següents formacions:

OPERACIONS TELCO
 • Adreçat a treballadors/es operatius/ves de el sector de les Telecomunicacions.
 • Tipus de tasques: llocs d'operació i instal·lació de Telecomunicació.
 • Durada i modalitat: 6 hores, presencial.
 • Formació convalidable amb la part específica de "Treballs en Instal·lacions de Telecomunicacions" del segon cicle de la formació de l'Conveni de l'Sector Metall.
ALÇADES TELCO I
 • Adreçat a treballadors/es que realitzin treballs en alçada a escales manuals, escales fixes, bastides, pals de fusta/formigó i cobertes amb protecció.
 • Tipus de tasques: treballs de cablejat, en equips situats en altura.
 • Durada i modalitat: 6 hores, presencial, teòric-pràctic (3 + 3).
 • Actualització: cada 3 anys
ESPAIS CONFINATS TELCO
 • Adreçat a treballadors/es l'activitat dels quals es desenvolupa en espais confinats.
 • Tipus de tasques: treballs en Cambres de Registre (CC.RR.), Recintes Subterranis (RST), etc.
 • Durada i modalitat: 6 hores, presencial, teòric-pràctic (2 + 4)
 • Actualització: cada 3 anys.
RISC ELÈCTRIC
 • Dirigit a treballadors/es que desenvolupin activitat no elèctrica en proximitat d'instal·lacions elèctriques amb parts accessibles en tensió o que realitzin tasques especificades per a Treballadors/es Autoritzats/es, segons RD 614/2001. Aquest curs capacitarà als/ es treballadors/es com a "Autoritzats/es" per a realitzar treballs amb riscos elèctrics.
 • Tipus de tasques: treballs en proximitat de quadres elèctrics, en centres de transformació, subestacions elèctriques, línies aèries nues, línies elèctriques soterrades, etc. Treballs de maniobres, assajos, amidaments i verificacions en baixa tensió.
 • Durada i modalitat: 6 hores, presencial, teòric-pràctic (5 + 1).
 • Actualització: cada 3 anys.

Accedir als cursos programats

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres