C28) OPERADOR DE PONT GRUA

Personal que treballa amb pont grua
Durada
8 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
1.Definició dels treballs.
– Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2. Tècniques preventives específiques*
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines
emprats en l'activitat de l'ofici.


*Normes fonamentals d'ús dels ponts grua.
Elements principals de seguretat en el pont grua. Operacions especialment perilloses en el maneig de pont grua. Caigudes a diferent nivell. Caiguda per objectes per enfonsament
o esfondraments. Caiguda d'objectes en manipulació. Caiguda objectes despresos. Xocs contra objectes immòbils i mòbils. Atrapament per o entre objectes. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Soroll. Sobreesforços. Risc de contacte elèctricNormativa de referència. Drets i obligacions.Definició de l'equip i dels treballs: Classificació.Components de l'equip i elements de seguretat.Normes fonamentals d'ús del pont grua.Elements principals de seguretat del pont grua. Identificació de riscos i mesures específiques*. Caiguda d'objectes en manipulació.Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Soroll. Risc de contacte elèctric i altres associats al treball amb pont grua.Dispositius de seguretat.Regles d'estabilitat.Distàncies de seguretat.Senyalització de seguretat i de maniobres.Normes de manteniment i verificació.Entorn de treball i interferència d'activitats.Equips de protecció individual. Resolució de situacions de risc en el lloc de treball.

PRÀCTICA
Presa de contacte amb l'equip de treball.Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.Ús segur de l'equip: •Comprovacions diàries i periòdiques •Estabilitat de l'equip•Moviments amb càrregues i en buit.Treballs amb perills especials.Maniobres segures.Simulació de situacions de risc.Emergències-PAS.
A qui es dirigeix
Personal que treballa amb pont grua
Sessions

Sesión 1

Inici
18-10-2024
Horari
11:00 - 03:00
Ubicació
FORNELLS DE LA SELVA

Sesión 2

Inici
18-10-2024
Horari
04:30 - 08:30
Ubicació
FORNELLS DE LA SELVA

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .