Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant la feina

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant la feina
Altres
Els carcinògens contribueixen a produir cent mil morts per càncer d'origen laboral cada any
Publicada la Resolució del Parlament Europeu, de 10 de març de 2022, sobre un nou marc estratègic de la UE en matèria de salut i seguretat a la feina posterior a 2020 (inclosa una millor protecció dels treballadors davant l'exposició a substàncies nocives, l'estrès laboral i les lesions per moviments repetitius)
En aquesta Resolució, el Parlament Europeu tracta múltiples punts relacionats amb la seguretat i la salut a la feina, com poden ser, entre d'altres:
L'enfocament amb perspectiva de gènere
Preparació per a l'envelliment de la població activa
Gestionar els riscos psicosocials
Reducció de l'exposició a amiant, plom
Exposició a la radiació ultraviolada a les persones que treballen a l'exterior
Requisits mínims per al teletreball
Dret a la desconnexió i per regular l'ús d'eines digitals
En aquest article s'extreu allò referent a la lluita contra el càncer relacionat amb el treball amb substàncies.
A la Resolució indicada, s'explicita que el Parlament Europeu ha tingut en consideració que el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer té per objecte reduir la càrrega que el càncer suposa per als pacients, les seves famílies i els sistemes sanitaris; que el càncer és la principal causa de les morts relacionades amb el treball i que representa el 52% de totes les morts per motius laborals a la Unió; que els carcinògens contribueixen a produir unes cent mil morts per càncer d'origen laboral cada any; que diferents agències, parts interessades i l'OMS han identificat entre cinquanta i setanta substàncies o grups de substàncies a les seves llistes prioritàries de substàncies carcinògenes, mutàgenes i tòxiques per a la reproducció a la feina per a les quals es requereixen valors límit vinculants; que al lloc de treball, els treballadors poden estar exposats sovint a un còctel de substàncies que pot augmentar els riscos per a la salut, provocar efectes adversos en els seus sistemes reproductius, com ara trastorns de la fertilitat o infertilitat, i a més tenir repercussions negatives en el desenvolupament del fetus i la lactància.
Per això, a la Resolució, es demana a la Comissió Europea objectius més ambiciosos pel que fa a la lluita contra el càncer relacionat amb el treball al Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, i, sol·licita que s'actualitzi de forma contínua i en un termini ambiciós la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball, en particular establint sense demora valors límit d'exposició professional per a almenys vint-i-cinc substàncies prioritàries addicionals, després de la presentació del pla d'acció i abans de finals de 2022, prèvia consulta al Comitè Consultiu per a la Seguretat i la Salut al Treball.
Així mateix, posa èmfasi en que la creació de registres nacionals exhaustius per a tots els Estats membres podria permetre la recopilació de dades a escala europea sobre tots els carcinògens pertinents.
A més, la Resolució demana una cooperació estreta entre les institucions de la Unió i les agències pertinents, els Estats membres de la UE i les parts interessades pertinents, així com una forta participació dels interlocutors socials en la utilització activa de les dades recollides a efectes de les mesures legislatives i no legislatives necessàries per a la lluita contra els càncers relacionats amb el treball; sol·licita als estats membres de la UE que garanteixin a tots els treballadors el dret a deixar de treballar en cas de perill imminent o condicions de treball excepcionalment perilloses, d'acord amb les pràctiques nacionals.
C 347/122 ES Diari Oficial de la Unió Europea 9.9.2022

Logo brand

.   .