Substàncies extremadament preocupants (SVHC)

Substàncies extremadament preocupants (SVHC)
Altres
Substances of Very High Concern (SVHC)
 
Llista de substàncies candidates extremadament preocupants en procediment d'autorització
(Publicada de conformitat amb l'article 59, apartat 10, del Reglament REACH)
 
Actualment la ECHA recull 181 substàncies en aquesta llista.
 
Les substàncies amb les següents propietats de risc poden identificar-se com a tal:
Substàncies que reuneixen els criteris per ser classificades com a carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció, categoria 1A o 1B, de conformitat amb el Reglament CLP.
Substàncies persistents, bioacumulables i tòxiques (PBT), o molt persistents i molt bioacumulables (mPmB) d'acord amb l'annex XIII del Reglament REACH.
Substàncies, segons cada cas particular, que produeixen un nivell equivalent de preocupació que les substàncies CMR o PBT / mPmB.
 
L'objectiu del procés: garantir que les SVHC se substitueixen de manera progressiva per substàncies o tecnologies menys perilloses, quan es trobin disponibles alternatives econòmica i tècnicament viables.
 
REACH pot imposar obligacions específiques per cada substància que es fabriqui, es import o es faci servir. Aquestes obligacions dependran de la funció que es tingui en la cadena de subministrament de la substància concreta.
 
A la pàgina de la ECHA hi ha informació respecte a la llista i possibles obligacions
https://echa.europa.eu
 
CLP (Classification, Labelling and Packaging) // Classificació, etiquetatge i envasat
PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic substances –PBTs-)  // Substàncies persistents, bioacumulables i tòxiques.
vPvB (very persistent and very bioaccumulative) // mPmB (molt persistent i molt bioacumulable)
CMR (carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction) // (cancerigen, mutagènic o tòxic per a la reproducció)

Logo brand

.   .