SEGURETAT EN TREBALL D'ALÇADA I UTILITZACIÓ DE DESCENSOR D'EMERGÈNCIA

TEORIA

1. Normativa RD 2177/ 2004

2. Equips de protecció individual, sistemes anticaigudes

3. Sistemes d'ancoratge i subjecció

4. Cordes i connectors

5. Normes sobre la cura, manteniment i verificació de l'equip de treball i seguretat

6. Planificació i seguretat en els sistemes de treball:

- Escales manuals

- Torres d'accés i torres de treball mòbil

- Plataformes suspeses de nivell variable

- Plataformes de treball sobre pal

- Escales fixes

- Treballs en cobertes i sostres

7. Mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar a la seguretat.

8. Tècniques segures de manipulació de càrregues en altura.

PRÀCTICA

1.- Inspecció inicial d'Epis i col·locació

2.- Revisió del pla de treball

3.- Accessos mitjançant sistemes de seguretat

4.- Simulació situacions de risc

5.- Punts d'ancoratge

6.- Tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió.

7.- Exercicis de pràctica dirigida en treballs en alçada

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros