SEGURETAT EN L'ÚS DE PONT-GRUA

1.- Normativa de referència. Drets i obligacions

2.- Definició de l'equip i dels treballs: Classificació

3.- Components de l'equip i paraments,elements de seguretat

4.- Identificació de riscos i mesures específiques

- Riscos i factors de risc: caigudes, caiguda d'objectes, xocs, atrapaments, soroll, contactes elèctrisc, sobreesforços i altres.

- Dispositius de seguretat

- Normes d'utilització de l'equip

- Regles d'estabilitat

- Distàncies de seguretat

- Senyalització de seguretat i de maniobres

5.- Operacions especialment perilloses

6.- Normes de manteniment i verificació

7.- Entorn de treball i interferència d'activitats

8.- Equips de protecció individual

9.- Resolució de situacions de risc en el lloc de treball.

PRÀCTICA

1.- Presa de contacte amb l'equip de treball

2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables

3.- Ús segur de l'equip:

- Comprovacions diàries i periòdiques

- Estabilitat de l'equipo

- Moviments amb càrregues i en buit

4.- Treballs amb perills especials

5.- Maniobres segures

6.- Simulació de situacions de risc

7.- Emergències-PAS

Formació realitzada d'acord amb l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i segons els criteris i continguts del RD 1215/97 i el II Conveni estatal de la industria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros