Especialitat mèdica

Medicina del treball (Vigilància de la salut)

La vigilància de la salut engloba una sèrie d’activitats, referides tant a individus com a col·lectius i els seus objectius són la identificació de problemes de salut i l’avaluació d’intervencions preventives en els llocs de treball.

La vigilància a la salut que li ofereix sp.activa es caracteritza per ser:

 1. Individual i col·lectiva
  Amb la finalitat de prevenir i detectar no sol danys individuals, sinó també col·lectius, amb el tractament epidemiològic de les dades obtingudes
   
 2. Garantida per l’empresari i restringint l’abast de la mateixa als riscos inherents al treball.
   
 3. Específica en funció dels riscos laborals identificats.
   
 4. Voluntària pel treballador/a excepte que existeixi alguna de les següents circumstancies:
  • L’existència d’una disposició legal en relació a la protecció de riscos específics i activitat d’especial perillositat
  • Que els reconeixements siguin indispensables per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors/res.
  • Que l’estat de salut del treballador/a pugui constituir un perill per a ell mateix o per a tercers.
    
 5. Confidencial donat que l’accés a la informació mèdica derivada de la vigilància de la salut de cada treballador/a es restringirà únicament a la seva persona, als serveis mèdics responsables de la seva salut i a la autoritat sanitària.
 6. Ètica amb l’objectiu d’assegurar una pràctica professional coherent amb els principis del respecte a la intimitat, a la dignitat i la no discriminació laboral per motius de salut.

 7. Prolongada en el temps, quan sigui pertinent, més enllà de la finalització de la relació laboral, ocupant-se el Sistema Nacional de salut dels reconeixements post ocupacionals.

 8. Contingut ajustat a les característiques definides a la normativa aplicable. Per als riscs que no hagin estat objecte de reglamentació específica, la Llei de Prevenció de riscos laborals  no especifica ni defineix les mesures o instruments de vigilància de la salut, però sí estableix una preferència per aquelles que causin les menors molèsties al treballador/a, encomanant a la Administració Sanitària l’establiment de les pautes i protocols d’actuació en aquesta matèria.

Activitats mèdiques

A sp.activa ens encarreguem de la vigilància de la salut del conjunt dels treballadors d’acord amb el risc inherent del lloc de treball, amb criteris epidemiològics, per tal d’investigar i analitzar les possibles relacions entre l’exposició als riscos professionals i els perjudicis per a la salut i proposar les mesures preventives adequades.

Per a això efectuem tota una sèrie d’activitats:

 • Programació anual d’activitats.
  Elaboració d’un document que preveu les actuacions a fer relatives a la vigilància de la salut durant l’any en curs, en la que es pot adjuntar la descripció dels protocols mèdics d’actuació (protocols mèdics a aplicar segons avaluació de riscos del lloc de treball) i proves que es realitzen en funció de cada lloc de treball.
   
 • Avaluació de la salut dels treballadors mitjançant RECONEIXEMENTS MÈDICS en funció dels riscos específics del seu lloc de treball:
  • Reconeixements mèdics inicials de salut.
  • Després de la contractació i abans de la incorporació al treball. (clicant aquí sortiria el text en blau que s’inclou més endavant)
  • Reconeixements mèdics periòdics de salut.
  • D’acord amb la periodicitat determinada en l’examen de salut inicial, segons els riscos del lloc de treball.
  • Per treballar amb determinats productes o en determinades condicions regulades per una legislació específica que així ho exigeixi, la periodicitat no té perquè ajustar-se a intervals regulars; cada cas es determina als protocols específics, tenint en compte també la història natural de la malaltia i de les condicions d’exposició.
  • Reconeixements mèdics després d’una absència prolongada.
  • Quan l’empresa ens comunica que el treballador/a ha estat absent del seu lloc de treball per motius de salut per un període de temps llarg.
  • Reconeixements mèdics per canvi de riscos o de lloc de treball.
  • Quan l’empresa ens comunica que el treballador/a ha estat canviat del seu lloc de treball o bé les condicions o els riscos del seu lloc de treball habitual han tingut variacions que ho facin necessari.
  • Reconeixements mèdics especials (personal especialment sensible, menors, treballadores embarassades i en període de lactància, discapacitats).
  • Personal especialment sensible és el que per les seves característiques personals presenta major vulnerabilitat en front a un o varis riscos.

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros