FORMACIÓ INICIAL_AULA PERMANENT_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

A . Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

    - El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.

    - Marco normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions           bàsiques en aquesta matèria.

B. Tècniques preventives elementals sobre riscos genèrics.

   - Caigudes a diferent nivell, manipulació de càrregues, mitjans de protecció

      col·lectiva, equips de protecció individual, etc.

    - Mitjans auxiliars (bastides penjades, modulars, cavallets, etc.)

- Equips de treball (aparells elevadors, petita maquinària, etc.).

    - Senyalització.

     - Simbologia dels productes i materials utilitzats en les obres de construcció.

C. Primers auxilis i mesures d'emergència.

  - Procediments generals.

  - Pla d'actuació.

D. Drets i obligacions.

  - Participació, informació, consulta i propostes

 

VI Conveni General de la Construcció

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros