SEGURETAT EN L'ÚS DE CARRETONS ELEVADORS- RD1215/97

FORMACIÓ TEÒRICA

1.- Normativa de referència. Drets i obligacions.

2.- Definició de l'equip i els treballs. Classificació.

3.- Identificació de riscos i mesures preventives:

- Accessos.

- Normes de circulació.

- Distàncies de seguretat.

- Principis generals de càrrega.

- Elements de protecció i senyalització.

- Actuació en cas de bolcada.

4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables.

5.- Normes de manteniment i verificacions.

6.- Entorn de treball i interferència d'activitats.

7.- Equips de protecció individual.

FORMACIÓ PRÀCTICA

1.- Presa de contacte amb l'equip de treball.

2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.

3.- Maneig segur de l'equip:

- Comprovacions diàries i periòdiques.

- Estabilitat de l'equipo.

- Moviments amb càrregues i en buit.

- Treballs amb perills especials.

- Maniobres segures.

4.- Simulació de situacions de risc.

5.- Emergències-PAS.

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros