Especialitats tècniques

El col·lectiu professional de sp.activa, que forma part de l’àrea tècnica del servei, realitzen a l’empresa client tot el conjunt d’activitats tècniques requerides per a la prevenció de riscos laborals en les 3 especialitats tècniques definides en la normativa.

Activitats tècniques comunes a les 3 especialitats

 • Elaboració i implantació del Pla de prevenció de riscos laborals.
  Document de gestió i organització de l’activitat preventiva. Contempla tos els aspectes a tenir en compte en la prevenció de riscos laborals de l’empresa.
   
 • Anàlisi per a la identificació i AVALUACIÓ DE RISCOS.
   
 • Proposta de les mesures de prevenció/protecció de caràcter tècnic, incidint en els equips i mètodes de treball utilitzats amb l’objectiu d’eliminar, minimitzar i controlar els riscos.
   
 • Planificació de les activitats preventives, que determina, d’acord amb la valoració de riscos obtinguda en l’avaluació, les prioritats de l’aplicació de les mesures correctores.
   
 • Formació i informació sobre els riscos del lloc de treball.
   
 • Investigació d’accidents, establint les causes que els han produït i proposant les mesures correctores per evitar la seva repetició.
  Quan a l’empresa es produeix un accident de caràcter greu o mortal, sp.activa s’ocuparà de la investigació del mateix. Per la resta d’accidents, es donaran eines i formació als responsables de l’empresa per a que ho puguin fer ells mateixos.
   
 • Elaboració de procediments i instruccions de treball.
  sp.activa dóna suport a l’empresa en la elaboració de procediments o instruccions de treball, o a integrar els aspectes de prevenció a aquests documents en cas que ja existeixin.
   
 • Realització d’informes d’adequació de senyalització de seguretat.
  Actuació específica dirigida a la revisió de l’adequació de la senyalització al centre de treball tenint en compte l'establert en el RD 485/97.
   
 • Valoració de la implantació del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
  Periòdicament es realitza un informe de seguiment del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, analitzant, entre altres coses, la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l’empresa.
   
 • Elaboració del Manual per a la Coordinació d’activitats empresarials (RD 171/2004).
  Informació sobre els riscos, mesures de prevenció i mesures d’emergència que es lliura a les empreses concurrents que vagin a treballar al centre de treball de l’empresa. En ell s’inclou la informació referent als riscos existents al centre de treball que puguin afectar a les activitats concurrents, les mesures preventives a aplicar i les normes d’actuació en cas d’emergència.
   
 • Assistència a reunions del Comitè de Seguretat i Salut.
  En els casos que es requereixi, per alguna de les parts, el suport tècnic en temes tractats en reunions de Comitè de Seguretat i Salut, el tècnic o la tècnica de sp.activa podrà assistir a la reunió, amb veu però sense vot, d’acord amb el que preveu la reglamentació. Aquesta assistència pot ser en totes les reunions en cas que es pacti aquest servei.
   
 • Assessorament en implantació OHSAS 18001.
  Les empreses que, per a millorar la seva organització, decideixen implantar un sistema de gestió que compleixi amb els requisits de la norma OHSAS 18001 poden tenir amb sp.activa un suport en tot el procés, amb l’avantatge de donar-li el realisme adequat en relació a les necessitats pròpies de l’empresa.
  Si l’empresa ja el té implantat, sp.activa podrà donar el corresponent suport en la revisió de documents, adaptació de procediments, seguiment de contingut de registres i col·laborar en les seves auditories.

Especialitat Seguretat en el treball

 • Elaboració i implantació del Document de mesures d’emergència.
   
 • Elaboració i implantació de Plans d’Autoprotecció.
  Les empreses que tenen centres, establiments o dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència, han d’elaborar un Pla d’Autoprotecció amb uns condicionants específics.
  sp.activa disposa de personal qualificat per a poder realitzar-los en els diversos àmbits que estableix la reglamentació, tant sigui nacional com autonòmica.
   
 • Elaboració d’estudis d’adequació d’equips de treball d’acord al RD 1215/97.
  Els equips de treball (màquines, instruments, aparells, instal·lacions) que es posin a disposició dels treballadors i treballadores, han de ser adequats al treball que hagin de realitzar i han de garantir la seguretat i preservar la seva  salut durant el seu ús.
  sp.activa pot fer la revisió de les condicions de risc i la proposta de les mesures correctores necessàries dels seus equips de treball.
   
 • Elaboració del document de protecció contra explosions (ATEX).
  Si a l’empresa es donen les condicions que permeten la presència de mescles en aire de gasos, vapors o pols combustibles, cal que es faci un document de protecció contra explosions que recull les condicions i organització per a tenir sota control aquest risc i, fins hi tot, les necessitats de coordinació amb altres empreses que poguessin treballar a la mateixa zona.
   
 • Realització de Plans de Seguretat i Salut.
  Si la seva empresa ha d’elaborar un Pla de seguretat i Salut per a les obres, pot comptar amb sp.activa ja que tenim una àmplia experiència en la seva realització i amb l’adequació a la previsió d’execució real per part del contractista. Aquest document no només serveix per a complir l’obligació legal, sinó que aporta la pauta d’actuació preventiva per a la empresa.
   
 • Visites a obres.
  La realització de visites a obres per a fer seguiment de l’aplicació de les mesures preventives necessàries i detectar altres riscos no adequadament tractats és d’elevada utilitat preventiva. A les obres, degut a la variabilitat en l’execució, les mesures de prevenció previstes i les aplicables han de ser dinàmiques i adaptatives.

Especialitat Higiene Industrial

 • Identificació dels agents contaminants mitjançant tècniques de mesurament i mostreig per a la determinació quantitativa i qualitativa.
 • Realització d’estudis específics per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a agents físics: soroll, vibracions, estrès tèrmic, camps electromagnètics, il·luminació
  Avaluació en les diferents àrees i llocs de treball de l’empresa, emissió del corresponent informe amb els nivells detectats, adequació a les exigències segons normativa vigent i proposta de mesures correctores.
   
 • Elaboració d’estudis específics per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a agents químics i biològics.
  Avaluació en els diferents llocs de treball exposats al risc, emissió del corresponent informe amb els nivells detectats, adequació a les exigències segons normativa vigent i proposta de mesures correctores.

Especialitat Ergonomia i Psicosociologia aplicada

 • Identificació, mitjançant tècniques d’observació o mesurament dels riscos derivats de les condicions de l’entorn físic de treball (temperatura, humitat, qualitat de l’aire interior, il·luminació, etc.) o de les tasques que es desenvolupen (treball amb PVD, manipulació manual de càrregues, moviments repetitius, etc.).
 • Realització d’estudis específics per l’avaluació dels riscos ergonòmics: manipulació de càrregues, tasques amb moviments repetitius, tasques amb postures forçades, confort tèrmic, etc.
  Avaluació dels diferents llocs de treball exposats al risc, emissió del corresponent informe i proposta de mesures correctores.
 • Identificació, amb la utilització de diferents tècniques, dels riscos psicosocials, els quals incideixen en el desenvolupament dels treballs i afecten a la salut dels treballadors i treballadores (càrregues mentals, continguts de treball, etc.).
 • Realització d’estudis específics per l’avaluació dels riscos psicosocials.
  Inclou la programació i planificació de l’avaluació, la definició dels objectius, l’elecció de la metodologia, tècniques i eines, la recollida d’informació, l’elaboració de l’informe i l’adopció de les propostes preventives i/o de millora.
 • Estudis de casos específics de treballadors afectats per riscos psicosocials.

Solicítanos información

Utiliza el formulario para ponerte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotros